Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodovod
Vodovod

Vodovod - terminus technicus

Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.

Dezinfekce vodovodních řadů

Dezinfekce vodovodních řadů je prováděna v souvislosti se zajištěním jakosti pitné vody dopravované ke spotřebiteli a hygienické nezávadnosti potrubí s odkazem na ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Hygienicky nezávadný stav potrubí před jeho uvedením do provozu je zajištěn jednak použitím vhodných materiálů a také proplachem či dezinfekcí.

Vodovodní přípojky. Skladba vodoměrné sestavy

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.

Kvalifikace nutná k provozování vodovodu

Provozování vodovodu lze podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích povolit pouze osobě (resp. osobě s odborným zástupcem) splňující kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů.

Usazovací nádrž

Úprava vody - sedimentace

Sedimentace patří k nejrozšířenějším separačním procesům v technologii úpravy vody. Sedimentace (usazování) je významný proces separace tuhé fáze směsi přírodních suspendovaných látek a látek vzniklých při koagulaci od fáze kapalné, tj. upravované vody. Separace tuhých částic probíhá vlivem gravitace.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Provozní řád vodovodu

Provozovatel (resp. vlastník) vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen podle zákona o ochraně veřejného zdraví vypracovat provozní řád.

Ochranné pásmo vodního zdroje

Ochranná pásma vodních zdrojů

Pro ochranu vydatnosti a kvality vodních zdrojů se stanovují jejich ochranná pásma. Na základě zákona o vodách lze stanovit ochranné pásmo I. a II. stupně.

Základní pojmy. Potřeba a spotřeba vody

Potřeba vody je množství vody udávané za časovou jednotku potřebné ve zdroji pro zajištění dodávky vody pro odběratele, stanovuje se většinou výpočtem, návrhová hod-nota pro návrh jednotlivých částí (prvků) distribučního systému. Spotřeba vody je potom množství vody skutečně odebrané z vodovodního zařízení za určité časové období. 

Přetlak ve vodovodní síti

Požadavky na přetlak ve vodovodních sítích jsou určeny v rámci technických požadavků na stavbu vodovodních sítí požadovaných vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Pasport kanalizace a vodovodu. Obnovená dokumentace

Pasport kanalizace či vodovodu je dokumentace vzniklá jako výsledek činnosti nazývané pasportizace. Pasportizací je pak myšlena technická inventura stavu majetku – v našem případě vodovodů a kanalizací.

Poruchy vodovodních řadů

Za provozu vodovodní sítě se vyskytují poruchy mnoha typů a příčin. Podle závažnosti poruchy se jedná buď o běžnou poruchu nebo o havárii, kdy dojde k náhlému poškození stěny, spoje nebo armatury vodovodního potrubí, které je doprovázeno významným únikem vody. Havárie vyžaduje okamžitý zásah provozovatele sítě spojený s odstavením dotčené části z provozu.

Pitná voda

Pitná voda je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.

Technologie sanací vodovodních sítí

Všechna opatření vedoucí ke znovuobnovení nebo zlepšení parametrů stávajících trubních vedení a souvisejících objektů inženýrských sítí jsou zahrnována pod pojem sanace. Sanační technologie jsou rozdělovány podle rozsahu prací, objemu výkopových prací či zásahu do stávajícího vedení.

Není čerpadlo jako čerpadlo

čerpadlo

Čerpadel existuje celá řada různých typů, lišících se nejen vizuálně na první pohled, ale i konstrukčním a provedením, principem práce a účelem použití.

Základní pojmy. Tlak a přetlak

Přetlak je rozdíl mezi tlakem v tekutině a vnějším tlakem, když je vnější tlak menší než tlak v tekutině.

Kompetence vodoprávních úřadů

Státní správu podle zákona o vodách vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí. Kontrolu nad jakostí povrchových vod stanovených vyhláškou ke koupání (§ 34) provádí krajská hygienická stanice.

Generel a pasport - zásadní koncepční dokumenty

Generel a pasport patří mezi zásadní koncepční dokumenty používané ve vodárenství. Co obsahují?

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR je strategickým dokumentem státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací. Představuje dlouhodobou koncepci rozvoje oboru vodovodů a kanalizací s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací.

Kvalita pitné vody

Pitnou vodou je podle zákona o ochraně veřejného zdraví zdravotně nezávadná voda, jejíž nezávadnost je dána hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody