Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Kvalifikace nutná k provozování vodovodu

Provozování vodovodu lze podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích povolit pouze osobě (resp. osobě s odborným zástupcem) splňující kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů.

Provozování vodovodu lze podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích povolit pouze osobě (resp. osobě s odborným zástupcem) splňující kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů.

Rozsah kvalifikačních požadavků je závislý na počtu fyzických osob trvale využívajících vodovod:

 1. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody, jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody;
 2. vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu v oblasti vodovody a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody.

Odborným zástupcem provozovatele je fyzická osoba, která odpovídá za provozování vodovodů nebo kanalizací, a která je k provozovateli ve smluvním vztahu.

Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se podle vyhlášky č.428/2001 Sb. k provedení zákona o VaK považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:

 1. znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
 2. znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,
 3. znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
 4. znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny vodného a stočného,
 5. schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
 6. schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
 7. schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,
 8. schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny vodného a stočného,
 9. schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.

Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody