Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodovodní přípojky. Skladba vodoměrné sestavy

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Vlastnictví vodovodních přípojek je určeno zákonem o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Vodovodní přípojka spojuje veřejnou vodovodní síť s vnitřním rozvodem nemovitosti. Jde o úsek potrubí počínaje odbočením z řadu k vodoměru, pokud v objektu není instalován vodoměr, pak po hlavní uzávěr vnitřního vodovodu.

První část vodovodní přípojky – odbočení řadu s uzávěrem je bezprostředně napojena na rozváděcí řad a je součástí vodovodu. Napojení se realizuje buď tvarovkou s odbočkou, nebo navrtávacím pasem.

V praxi je uplatňována zásada, že každý jednotlivý odběratel (resp. nemovitost, domovní vchod) je napojen zvlášť na jednu přípojku, platí tedy co odběratel, to přípojka. Po dohodě s provozovatele je možné zřídit i více přípojek pro jeden objekt (např. u rozsáhlejších areálů).

Vodovodní přípojky v zásadě rozdělujeme na:

 • domovní
 • pro velkoodběratele

Při návrhu dimenze přípojky vychází z hydrotechnického výpočtu v souladu s ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů a se zohledněním ustanovení ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. Křížení a souběh přípojky má být řešen podle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Jako trubní materiál se pro přípojky do DN 50 (De 63) včetně používá polyethylen (PE), u větších profilů je možné použít i tvárnou litinu (LT). Potrubí má být uloženo s patřičným krytím v nezámrzné hloubce. Potrubí přípojky má vstoupat směrem k zásobovanému objektu.

Vodoměrná sestava

Součástí přípojky je vodoměrná sestava ve skladbě: uzávěr, vodoměr, uzávěr, ochranná jednotka, vypouštění. Příklad skladby domovní vodovodní přípojky:

 1. navrtávací pas s uzávěrem
 2. zemní souprava teleskopická, litinová základová deska
 3. poklop ventilový
 4. spojky (podle potřeby po trase, přechod na potrubí PE)
 5. potrubí vodovodní přípojky (obvykle PE)
 6. redukce
 7. uzávěr před vodoměrem (obvykle kulový uzávěr)
 8. vodoměr (majetek vlastníka, resp. provozovatele vodovodu)
 9. uklidňovací kus (v závislosti na typu vodoměru, např. délka rovna 5x DN vodoměru)
 10. zpětná klapka
 11. uzávěr za vodoměrem s odvodněním (vypouštěcí ventil)
 12. držák vodoměrné sestavy (volitelně)

Položky 1-3 jsou součástí vodovodu. O položkách 7-11 hovoříme souhrnně jako o vodoměrné sestavě, která má být zajištěna proti pohybu a deformacím, a to podložením či upevněním na stěnu vodoměrným držákem. Položky 7-12 (mimo vodoměr) jsou dodávány v podobě různých souprav (Hawle, ATJ special, aj.).

U přípojek DN 80 a větších se před vodoměrem osazuje filtr. U některých provozovatelů je požadován filtr i pro přípojky o menších DN. Pokud je použit přírubový vodoměr, osazuje se za něj montážní kus nebo kompenzátor.

V případě, že hydrostatický tlak na vodovodní síti překračuje hodnotu 0,6 MPa, je nutné osadit redukční ventil (za zpětnou klapkou).

Vodoměrná sestava se umisťuje přímo v objektu v místnostech v podzemním podlaží, v šachtě pod podlahou či ve výklenku ve zdi, ale i mimo budovu do vodoměrné šachty – podzemní nebo nadzemní. Místo pro vodoměrnou sestavu má být chráněno proti mrazu, suché, větrané, dobře přístupné (neumisťujeme do garáží, na parkoviště apod.).

Vodoměrná šachta

Lze navrhnout podzemní či nadzemní vodoměrné šachty. Podzemní vodoměrné šachty jsou navrhovány betonové, zděné i plastové. Vodoměrná šachta se buduje podle ČSN 75 5411, pokud možno s gravitačním odvodněním. Rozměry vodoměrné šachty jsou závislé na velikosti umístěné sestavy, požadavky na minimální rozměry se mohou lokálně lišit podle provozovatele vodovodu. Obecně se doporučují minimální rozměry: šířka 0,9 m, výška 1,5 m a délka podle umístěné sestavy a navíc 0,2 m na každou stranu. Šachty umístěné mimo budovy mají být na veřejně přístupném prostranství, pokud možno v nezpevněných plochách. Je upřednostňováno umístění co nejblíže místu odbočení přípojky. V odůvodněných případech je možné umístění uvnitř oploceného areálu odběratele. Rozměr vstupního otvoru a poklopu má mít rozměry minimálně 600x600 mm, resp. kruh 600 mm.

Dále se používají i vodoměrné šachty nadzemní, jako typizované prvky k tomuto účelu určené, které zajišťují dostatečnou ochranu vodoměru před poškozením a zamrznutím. Vodoměrná šachta je umístěna na hranici veřejného prostranství a soukromého pozemku jako součást oplocení či obvodové zdi domu.

Vodoměr musí být umístěn tak, aby byl umožněn jeho pravidelný odečet, případná montáž a výměna.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody