Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Provozní řád vodovodu

Provozovatel (resp. vlastník) vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen podle zákona o ochraně veřejného zdraví vypracovat provozní řád.

Provozovatel (resp. vlastník a jiné osoby podle zákona) vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen podle § 4 zákona o ochraně veřejného zdraví vypracovat provozní řád, ve kterém uvede:

 • místa odběru surové, popřípadě pitné vody,
 • základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických přípravcích,
 • podmínky údržby,
 • plán kontrol provozu a technického stavu vodovodu nebo jiného zařízení pro dodávku pitné vody,
 • místa odběru vzorků pitné vody,
 • rozsah a četnost kontrol
 • a počet zásobovaných osob.

Provozní řád a jeho změny se předloží před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Náležitosti provozních řádů upravuje § 3 vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Náležitostmi provozního řádu vodního díla dle této vyhlášky jsou:

 • identifikační údaje vlastníka, provozovatele či jiné odpovědné osoby;
 • technické údaje o vodním díle: umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce, základní technické údaje o kapacitě nebo výkonu, výčet jeho částí a vybavení, kterých se provozní řád týká;
 • provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu;
 • pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení;
 • určení období pro provádění revizí a údržby jednotlivých objektů a zařízení vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla;
 • způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek;
 • pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období;
 • pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla;
 • seznamy důležitých adres a komunikačních spojení (např. vodoprávní úřad, územní hygienik, atd.);
 • zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla, a společné zásady dílčích provozních řádů;
 • pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy (např. s manipulačním řádem, havarijními a krizovými plány;
 • údaje o době platnosti provozního řádu, vedení provozního deníku, a knihy revizí, změn a údržby, provozních záznamů souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů, přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků;
 • přílohy: výkresovou část projektové dokumentace v rozsahu a v provedení potřebném k obsluze a údržbě vodního díla, protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody