Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Kvalita pitné vody

Pitnou vodou je podle zákona o ochraně veřejného zdraví zdravotně nezávadná voda, jejíž nezávadnost je dána hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů.

Pitnou vodou je podle zákona o ochraně veřejného zdraví zdravotně nezávadná voda, jejíž nezávadnost je dána hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů.

Čím je zaručena kvalita pitné vody?

Požadavky na kvalitu pitné vody dodávané veřejnými vodovody jsou v České republice zajištěny od roku 2000 vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně platná je vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Požadavky definované vyhláškou vycházejí v zásadě z evropské Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

Jak je kvalita vody kontrolována?

Vyhláškou je rovněž stanoven rozsah, četnost a způsob kontroly pitné vody. Četnost odebraných a analyzovaných vzorků je závislá na počtu obyvatel a objemu rozváděné vody v zásobované oblasti. Je stanoven počet vzorků pro krácený  a  úplný rozbor. V kráceném rozboru se stanovuje 23 vybraných ukazatelů, v úplném pak všechny jmenované v příloze č. 1 vyhlášky.

Mimo pravidelné kontroly se provádějí kontroly kvality vody v nových částech vodovodní sítě před jejím uvedením do provozu, v případě přerušení dodávky vody déle jak 24 hod, před zahájením sezónního provozu vodovodu nebo zdroje vody a po opravě havárie, při níž mohlo dojít k ovlivnění kvality vody.

Jaká je kvalita vody?

Každoroční zprávu o kvalitě pitné vody přináší Státní zdravotní ústav v rámci monitorování kvality pitné vody. V systému jsou zahrnuty prakticky všechny veřejné vodovody ČR a z velmi vysoké části veřejné a komerční studny.

Souhrnné informace o pitné vodě lze nalézt také ve "Zprávě o jakosti pitné vody v České republice za období 2005-2007" publikované ministerstvem zdravotnictví.

Údaje o kvalitě vody pravděpodobně zveřejňuje i vaše vodárenská společnost (váš dodavatel vody) na svých internetových stránkách.

 

 

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody