Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Pasport kanalizace a vodovodu. Obnovená dokumentace

Pasport kanalizace či vodovodu je dokumentace vzniklá jako výsledek činnosti nazývané pasportizace. Pasportizací je pak myšlena technická inventura stavu majetku – v našem případě vodovodů a kanalizací.

Co je pasport

Pasport poskytuje přehled o vlastněném či provozovaném hmotném a/nebo nehmotném majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci majetku.

Požadavek na zpracování pasportu kanalizace nebo vodovodu přichází na řadu, pokud vlastník či provozovatel nemá k dispozici žádnou dokumentaci o provozovaných objektech vodovodu či kanalizace nebo jsou jeho podklady neaktuální, popř. neodpovídají skutečnosti. Pasport může být také zpracováván i v případech, pokud stávající dokumentace sice je aktuální, avšak má nevyhovující formu (pouze tištěná verze).

Druhotným účelem zpracování pasportu může být správa a optimalizace provozování vodovodu či kanalizace a sledování životního cyklu majetku.  Daná evidence je pak podkladem pro zodpovědné rozhodování při s hospodaření s majetkem a optimalizace nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj. Pasport může sloužit jako základní podklad pro hodnocení technického stavu infrastrukturního majetku, plánování rekonstrukcí vodovodů a kanalizací atd.

Pasport může být proveden jak v tištěné tak i v elektronické podobě. S výhodou mohou být používány různé informační systémy. V případě územně lokalizovatelných objektů lze využít geografických informačních systémů (GIS).

Povinnost vést evidenci

Podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon, § 161) jsou vlastníci technické infrastruktury povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění.

Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územní studie nebo územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. Informace mohou být poskytnuty v digitální podobě. Řádně zpracovaná a aktuální pasportní dokumentace může právě na tyto dotazy dát odpověď.

Pasport stavby

Pojem pasport stavby je zakotven též ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb – oficiálně se zde užívá pojem „zjednodušená dokumentace stavby“. Pasport má podle vyhlášky obsahovat popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

Obsah pasportu

Pasport může být proveden ve své jednoduché formě podle požadavků zmíněné vyhlášky v tomto rozsahu:

  1. Průvodní zpráva
  2. Souhrnná technická zpráva
  3. Zjednodušený situační nákres
  4. Zjednodušená výkresová dokumentace,

případně může být proveden detailněji. Během zpracování pasportu bývají prováděny obvykle následující úkony: geodetické zaměření, rekognoskace objektů, zavedení evidence, zpracování dokumentace v požadovaném rozsahu (situace, řezy, schémata, fotodokumentace).

Navíc může být zpracován statistický přehled o pasportizovaném majetku či provedeno současně vyhodnocení technického stavu objektů vodovodu a kanalizace.

Autor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno

Autor je zpracovatelem několika pasportních studií.

Bibliografická citace

KUČERA, Tomáš. Pasport kanalizace a vodovodu. Obnovená dokumentace.. Vodovod.info - vodárenský informační portál[online]. 19.8.2013, 05/2013, [cit. 2013-08-19]. Dostupný z WWW: http://www.vodovod.info. ISSN 1804-7157.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody