Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Poruchy vodovodních řadů

Za provozu vodovodní sítě se vyskytují poruchy mnoha typů a příčin. Podle závažnosti poruchy se jedná buď o běžnou poruchu nebo o havárii, kdy dojde k náhlému poškození stěny, spoje nebo armatury vodovodního potrubí, které je doprovázeno významným únikem vody. Havárie vyžaduje okamžitý zásah provozovatele sítě spojený s odstavením dotčené části z provozu.

Za provozu vodovodní sítě se vyskytují poruchy mnoha typů a příčin. Základní příčiny poruch lze rozlišit na statické, dynamické a provozní. Mezi statické patří: materiál potrubí (druh a kvalita), profil, tloušťka stěny, typy a kvalita spojů, kvalita stavebních prací (montáž, obsyp), hloubka uložení, mezi dynamické pak zatížení, vliv mrazu, jiné vlivy (např. stavební činnost).  Pod provozní příčiny jsou zahrnovány např. hodnoty provozních tlaků, účinek protikorozní ochrany, předchozí poruchy, stavební činnost v okolí vedení.

Klasifikace poruch

Ke klasifikaci poruch zaujímají různé vodárenské společnosti různý přístup. V zásadě jsou z pohledu provozovatelů rozlišovány tři hlavní skupiny poruch, které jsou dále členěny na jednotlivé typy:

 • porucha vodovodního řadu,
  • potrubí (příčný lom, podélná trhlina, bodová perforace, destrukce, koroze nebo porucha vzniklá cizím zaviněním),
  • spojů (hrdlo nebo příruba),
  • šoupat,
  • hydrantů (zvlášť podzemních nebo nadzemích),
  • jiných armatur (poruchy s únikem vody, následkem koroze, nefukčnost armatury nebo také cizí zavinění),
 • porucha vodovodní přípojky,
  • porucha na vlastní přípojce,
  • porucha na uzávěru přípojky,
 • ostatní poruchy (např. na poklopech, šachtách, ovládacích násadách, ...).

Havárie nebo porucha

Podle závažnosti poruchy se jedná buď o běžnou poruchu nebo o havárii, kdy dojde k náhlému poškození stěny, spoje nebo armatury vodovodního potrubí, které je doprovázeno významným únikem vody. Havárie vyžaduje okamžitý zásah provozovatele sítě spojený s odstavením dotčené části z provozu.

Pro různé účely jsou vyhodnocovány výskyty různých typů poruch. Pro účely plánování obnovy vodovodních řadů jsou významné především poruchy potrubí a trubních spojů.

Poruchovost

Poruchovost vyjadřuje vzájemný vztah mezi počtem poruch a délkou vodovodních řadů, na kterých se poruchy vyskytly v daném časovém intervalu. Poruchovost je obvykle uváděna jako počet poruch na km řadu za rok (některé zdroje uvádějí počet poruch na 100 km za rok). Obecně je poruchovost považována za neklesající funkci.

Hodnoty poruchovosti je možné vyčíslit v rámci celé vodovodní sítě, pro každé tlakové pásmo, a to celkově nebo i pro jednotlivé trubní materiály. Také je možné stanovit poruchovost pro jednotlivé vodovodní řady.

Za přijatelné jsou považovány hodnoty poruchovosti do 0,2 pp/km/rok, hodnoty nad 0,8 pp/km/rok jsou považovány za kritické (Tuhovčák a kol., 2005).

U poruchovosti byly vypozorovány více či méně významné závislosti na několika faktorech: stáří, použitý trubní materiál, profil, tlakové poměry. Vyhodnocením vlivů jednotlivých faktorů na poruchovost se zabýval Dvořák (2000), který učinil následující obecné závěry v podmínkách sítě Brněnských vodáren a kanalizací:

 • mezi méně poruchové lze zařadit řady z tvárné litiny, oceli a azbestocementu. Poruchovost šedé litiny, PE a sklolaminátu je mírně nadprůměrná;
 • řady z šedé litiny se stářím do 50 let vykazují podprůměrnou poruchovost, řady starší 50 let pak vykazují výrazně nadprůměrnou poruchovost;
 • hydrodynamický tlak významně ovlivňuje poruchovost vodovodní sítě, a to zejména tehdy, pokud přesahuje maximální limitní hodnoty podle Vyhlášky č.428/2001 Sb. k provedení zákona o VaK;
 • řady menších profilů (DN 80, DN 100) vykazují vyšší poruchovost než řady vyšších profilů, a to ve stejném prostředí;
 • pro různé materiály jsou charakteristické určité typy poruch.

 

Literatura

[1] DVOŘÁK, P.: Vliv poruch rozváděních řadů na spolehlivost vodovodních sítí. Doktorská disertační práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. Školitel Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

[2] KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.: Metodika ročního plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Vodovody a kanalizace Brno 2008, sborník 1. vědecko-technické konference. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-579-2.

[3] TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z.: Technical audit of the water distribution network. In Water Science and Technology, Water Supply. IWA Publishing, 2006, roč. 6, č. 5, s. 129-138. ISSN: 0273-1223.

[4] TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Technický audit vodovodní sítě. In VODA ZLÍN 2005, sborník IX. Mezinárodní vodohospodářské konference. Zlín: 2005. s. 25-30. ISBN: 80-239-4453-3.

Bibliografická citace

KUČERA, Tomáš. Poruchy vodovodních řadů. Vodovod.info - vodárenský informační portál[online]. 29.5.2013, 05/2013, [cit. 2013-05-29]. Dostupný z WWW: http://www.vodovod.info. ISSN 1804-7157.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody