Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodovod - terminus technicus

Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.

Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. Takto zní definice vodovodu podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Součástí vodovodu jsou zpravidla: odběrný objekt, úpravna vody, čerpací stanice, vodojemy, vodovodní řady a vodovodní síť.

Za provozování vodovodů je považován souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti. Správa vodovodů a jejich rozvoj jsou činnosti odlišné od provozování.

Provozovatelem vodovodu je osoba, která provozuje vodovod a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu vydaného krajským úřadem. K vydání povolení k provozování vodovodu jsou uplatňována ustanovení příslušná zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody