Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Technologie sanací vodovodních sítí

Všechna opatření vedoucí ke znovuobnovení nebo zlepšení parametrů stávajících trubních vedení a souvisejících objektů inženýrských sítí jsou zahrnována pod pojem sanace. Sanační technologie jsou rozdělovány podle rozsahu prací, objemu výkopových prací či zásahu do stávajícího vedení.

Rozdělení sanačních technologií

Technologie sanací vodovodních řadů jsou rozdělovány podle několika hledisek. Jednak je to primární rozdělení podle rozsahu prováděné sanace. V tomto smyslu se může jednat o sanaci v rozsahu:

  • opravy,
  • renovace,
  • obnovy.

Nezávisle na předchozím dělení lze technologie sanací rozdělit podle objemu výkopových prací, a to na:

  • technologie prováděné v otevřeném výkopu,
  • bezvýkopové technologie.

Technologie v otevřeném výkopu zahrnují způsoby výstavby a sanace podzemních inženýrských sítí, kdy je prováděna rýha v celé trase rekonstruovaného vedení.

Bezvýkopové technologie jsou způsoby výstavby, sanací, čištění a inspekcí podzemních inženýrských sítí, kdy je minimalizována potřeba provádění výkopů. Při provádění bezvýkopové technologie není prováděna rýha nad celou trasou sanovaného vedení, ale pouze pracovní jámy v minimálním rozsahu. Jde o pracovní jámy k zajištění přístupu k danému vedení obvykle na počátku a konci sanovaného úseku. Bezvýkopové technologie je vhodné využít především v místech s vysokou hustotou podzemních inženýrských sítí, hustou či těžko odklonitelnou dopravou nebo jinak stísněnými podmínkami např. v centrech historických měst. Mezi další výhody lze zahrnout menší rozsah manipulace s výkopkem nebo menší vliv na zhoršení prostředí v okolí stavby.

Další základní dělení se týká způsobu provedení sanace vzhledem ke stávajícímu vedení. Jsou rozlišovány technologie:

  • nedestruktivní,
  • destruktivní.

Při nasazení nedestruktivní technologie zůstává stávající vedení fyzicky zachováno jako plně funkční nebo nadále plní pouze funkci statickou či se stává chráničkou nového vedení. Takto mohou být opraveny lokální poruchy, vytvořeny nové vnitřní povrchy nebo se nové vedení ukládá přímo do starého. Jedná se o sanaci ve stávající trase a to především bezvýkopovými technologiemi.

Použití destruktivní technologie znamená rozrušení konstrukce stávajícího vedení, které je buď ponecháno v zemním masívu nebo vytaženo. Následně je do stávající trasy vtaženo nové vedení. Lze použít technologie v otevřeném výkopu nebo bezvýkopové technologie.

Rozsah sanačních prací

Mezi renovace vedení se řadí technologie vedoucí ke zlepšení funkčnosti a provozních parametrů trubního vedení, cílem je dosáhnout stejných nebo lepších parametrů, než které mělo vedení jako nové. Při renovaci se používají nedestruktivní bezvýkopové technologie, kdy původní vedení zůstává zachováno, vytvářejí se nové vnitřní povrchy, nebo se nové trouby ukládají přímo do starých. Jedná se o rekonstrukci ve stávající trase. Pokud se jedná o obnovu trubního vedení, pak to může znamenat buď vybudování nového vedení ve stávající trase, nebo v nové trase.

Technologie obnovy je vhodné používat v případech, kdy stávající vedení je v kritickém technickém stavu tzn., že vedení ztrácí statickou únosnost, je deformované nebo v případech nedostatečné či naopak přebytečné kapacity. V případech obnovy ve stávající trase jsou používány destruktivní technologie buď v otevřeném výkopu, nebo bezvýkopově. Do této skupiny se řadí technologie, které se vyznačují společným znakem, což je destrukce stávajícího vedení buď s anebo bez následného odstranění a provedením nového vedení ve stávající trase. Takové technologie se používají s výhodou tam, kde se potýkáme s nedostatkem prostoru v podzemí.

Při opravě vodovodů jde o odstranění poruch a jejich následků lokálního charakteru, provádí se zejména otevřeným výkopem, stávající potrubí je zachováno.V případě lokálních poruch se nevyplatí obnovovat trubní úsek jako celek. Lokální poruchy mohou být různého charakteru.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody