Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR je strategickým dokumentem státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací. Představuje dlouhodobou koncepci rozvoje oboru vodovodů a kanalizací s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR (PRVKÚ ČR)

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR (PRVKÚ ČR) je strategickým dokumentem státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací. Představuje dlouhodobou koncepci rozvoje oboru vodovodů a kanalizací s výhledem do roku 2015.

PRVKÚ ČR je založen na syntéze informací ze 14 zpracovaných, projednaných a zastupitelstvy jednotlivých krajů schválených Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK). PRVKÚ ČR byl klasifikován jako koncepce, která podléhá posouzení vlivů na životní prostředí a dále hodnocení důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti zařazené do soustavy Natura 2000.

PRVKÚ ČR je rozdělen na textovou část (souhrnná zpráva, popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v jednotlivých krajích), grafickou část (mapa České republiky v měřítku 1 : 200 000) a informační systém PRVKÚ ČR (není umístěn na internetové stránce), který eviduje základní demografická, bilanční, technická a ekonomická data.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů (PRVKÚK)

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací. Obsahují koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely na úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku, přičemž navržené koncepce musí být hospodárné. Zpracování PRVKÚK vyplývá ze zákona o vodovodech a kanalizacích.

PRVKÚK:

  • obsahují identifikační, demografické a bilanční údaje, technická a ekonomická řešení pro 17 166 obcí a místních částí obcí České republiky
  • byly schvalovány zastupitelstvy jednotlivých krajů v období září 2004 až květen 2005,
  • PRVKÚK jsou umístěny na stránkách krajských úřadů, kde jsou k dispozici popisy (karty) měst, obcí a případně jejich částí. Dále jsou k dispozici na mapových serverech krajských úřadů grafické části PRVKÚK.
  • vytvářejí informační systém v oboru vodovodů a kanalizací všech stupňů jako nástroj pro evidenci základních demografických, bilančních, technických a ekonomických dat tohoto oboru,jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace podle stavebního zákona,
  • navazují na plány oblastí povodí zpracované podle zákona o vodách,
  • jsou východiskem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky – koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky pro období po vstupu do Evropské unie, obsahují rozhodující stavby pro splnění požadavků přechodného období České republiky (do 31. 12. 2010),
  • jsou základem pro využití fondů Evropských společenství a národních finančních zdrojů pro výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací,
  • PRVKÚK zpracovalo na základě výběrových řízení 11 projektových organizací.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody