Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Přetlak ve vodovodní síti

Požadavky na přetlak ve vodovodních sítích jsou určeny v rámci technických požadavků na stavbu vodovodních sítí požadovaných vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Pro vodovodní sítě pro veřejnou potřebu platí ustanovení této vyhlášky:

  • maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa ... též maximální hydrostatický přetlak;
  • při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa ... též minimální hydrodynamický přetlak.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je vyžadováno dále zajištění:

  • minimálního hydrostatického přetlaku na hydrantu pro odběr požární vody 0,20 MPa;
  • minimálního hydrodynamického přetlaku na hydrantu při odběru požární vody 0,05 MPa.

V souladu s vyhověním na požadavky kladené na vnitřní vodovody se vyžaduje minimální hydrodynamický přetlak na výtokových armaturách v rozmezí 0,05 - 0,12 MPa (dle typu armatury).

 

Dotčené normy

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody