Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

HOBAS pro české vodárenství – inovace založená na zkušenostech ze světa

Existence potrubí pro vodovody, které se svými vlastnostmi vypořádá s nejrůznějšími nástrahami prostředí, je se jménem HOBAS spojeno v České republice již řadu let.

Existence potrubí pro vodovody, které se svými vlastnostmi vypořádá s nejrůznějšími nástrahami prostředí, je se jménem HOBAS spojeno v České republice již řadu let.

  Ing. Jaroslav Kunc

Počátky uplatnění tohoto výrobku pro vodárenství v České i Slovenské republice na přelomu 80tých a 90tých let minulého století navazovalo na řadu příkladů a referencí v zahraničí. Mezi největší vodohospodářské stavby v regionu střední Evropy byla volba tohoto typu potrubí pro realizaci projektu Vírského oblastního vodovodu k zásobování pitnou vodou města a obce od Vírské přehrady, město Brno samotné a další regiony jižní Moravy.

Dodávka pro VDJ Cetkovice - před montáží

Nízká hmotnost, snadná manipulace, jednoduché spojování, tlaková odolnost, variabilita tvarovek i možností s umístěním trasy, odstranění jakýchkoliv potřeb protikorozní ochrany se nejvíce osvědčilo při rozvodech pitné vody v kolektorech a to nejen v rámci výměny za zkorodované ocelové potrubí, ale také při nové výstavbě v podzemí center a obytných čtvrtí řady měst, od Brna, přes Prahu, Ostravu, Bratislavu až po místní využití rozvodů v nejrůznějších technických chodbách administrativních, nákupních a podobných objektů pozemní výstavby.

Na co společnost HOBAS nejvíce dbá? Na solidnost, na poskytování projektových podkladů, nejen pro samotné řešení projektu = „potíží“, se kterými se projekt musí při návrhu řešení vypořádat, ale také na sledování legislativních požadavků v rámci hygieny a požadavků na pitnou vodu. Změny a nové legislativní požadavky jsou vždy v rámci České republiky řešeny a hodnoceny ve Státním zdravotním ústavu Praha tak, aby hygienická nezávadnost potrubí pro rozvody pitné vody, případně pro rozvody surové vody k výrobě vody pitné, byly v souladu s platnou legislativou ČR a všech zemí, kde se toto potrubí uplatňuje ve vodárenství.

Zásobování pitnou vodou je v rámci ČR již na velmi dobré úrovni. Stávající i rekonstruované hlavní rozvody v rámci regionů jsou již prakticky hotové, zdroje vody pro výrobu pitné vody jsou dostačující. S výstavbou dálkových vodovodů se již nepočítá.

Změnou územních plánů a výstavbou malých obytných souborů či průmyslových lokalit se však ukazuje okamžitá potřeba zvýšeného odběru pitné vody v čase. Přebudovat již stávající rozvody z důvodu krátkodobého zvýšení spotřeby – odběru vody v dané lokalitě – je však neekonomické a na tyto vyvolané investice nemá obvykle investor finanční prostředky.

Jak z tohoto problému ven?

Jako příklad možného řešení je tu opět vzor ze zahraničí. Tím je budování malých vodojemů na stávajících rozvodech vody, které jsou schopné v době malé spotřeby akumulovat objem, potřebný pro krátkodobou potřebu v průběhu několika hodin v rámci celého dne. V době malých odběrů je stávající vodovod schopen pitnou vodu do vodojemu pro danou lokalitu doplnit.

Obvyklá sestava dvoukomorového vodojemu

Jako možnost výstavby malých vodojemů se ukázala výhodnost používat trubní vodojemy z velkých průměrů trub HOBAS, které jsou konstruovány jako sestava akumulační komory s navazujícími nádržemi vodojemu v potřebném objemu pro zvolené místo použití.

Protože se tyto dodávky obvykle budují jako „vedlejší produkt“ nové pozemní výstavby v místě, nebývají zhotovitelé těchto staveb zkušenými firmami pro výstavbu vodohospodářských staveb. Způsob najímání subdodavatelů s nejnižší cenou je v principu správný a výhodný, ale přináší řadu rizik a nedobrých výsledků. Aby se tato rizika „nejlevnější“ montáže a „nejlevnějšího řešení celé stavby“ omezila, přistoupila společnost HOBAS CZ ke změně v přístupu budování těchto dodávek trubních vodojemů. Pro výstavbu trubního vodojemu z výroby HOBAS nabízí a provádí i sestavování všech dodaných prvků na místě stavby. Tímto postupem se eliminují nesprávné postupy, obavy pracovníků z montáže s jim neznámým materiálem, vyloučení snahy zaměňovat projektem zvolený materiál nebo experimentovat a „vylepšovat“ realizační projekt.

Propojení mezi armaturní komorou a nádrží vodojemu Čechtínsko

Tento postup byl již proveden na vodojemech dodávaných do lokality severních Čech (VDJ Bílka –  2 x 40 m3 ), Vysočiny (VDJ Čechtínsko – 2 x 100 m3 a VDJ Chlístov – 2 x 50 m3 ) jižní Moravy (VDJ Cetkovice – 2 x 50 m3.

Variabilita výroby HOBAS umožňuje řešit tyto malé trubní vodojemy v nejrůznějších půdorysných dispozicích podle využitelného půdorysu v místě stavby. Podmínkou je nutnost dopravit jednotlivé prvky dodávky do místa stavby a možnost pracovat s jeřábem pro složení z vozidla a uložení do místa zabudování. Rozsah nabídky HOBAS nejen co do samotné dodávky, ale i prací spojených se sestavením je vždy sjednáván individuálně podle představ investora, budoucího provozovatele a možností v místě stavby.

Z montáže VDJ Chlístov

Trubní vodojemy jsou řešeny v souladu se zásadami nově vytvořené ČSN 75 5355 z 02.2011. Základní návrh je vzorovým řešením z technické přípravy pro výrobu a následující montáž, pro jednotlivé potřeby bývá různě upravován či měněn. Všechny použité suroviny a výrobky jsou prověřovány z hlediska zdravotní nezávadnosti pro jednotlivé země, kam je výrobek HOBAS dodáván, neboť legislativa EU není pro výrobky určené pro styk s pitnou vodou jednotné a využitelnost evropských norem EU není pro prohlášení o shodě či vlastnostech použitelné.

Pro trubní vodojemy HOBAS jsou zpracována vzorová řešení pro objemy 1 x 25 m3, 1 x 50 m3.

Vstup do armaturní komory VDJ Bílka

Z provozního hlediska jsou výhodnější vícekomorové vodojemy, 2 x 50 m3, 2 x 100 m3. Existují i varianty vícekomorové a to s ohledem na místní podmínky či potřeby.

Vždy je konstrukční uspořádání vodojemu a vybavení armaturní komory individuálně projednáváno z hlediska dispozičních možností, podmínek montáže a požadavků pro vybavení a obsluhu těchto vodojemů.

Prakticky pro každé řešení „problému“ se zásobováním pitnou vodou umí HOBAS něco nabídnout.

Příkladem může být více než 100 vodojemů realizovaných v Rakousku (první v roce 1981, ale také vodojemy již provozované na Slovensku (ke konci roku 2013 15 ks) nebo Maďarsku (k dnešnímu dni 3 ks).

 

Autor

Pro webový portál Vodovod.info zpracoval Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody