Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Procesní měření na ÚV Štítary

V rámci projektu rekonstrukce vodárenské soustavy v regionu Třebíčsko byla v letech 2007-2009 kompletně modernizována úpravna vody Štítary. Součástí projektu bylo osazení obou technologických linek úpravny a vybraných vodojemů kontinuální měřicí technikou HACH LANGE.

V rámci projektu rekonstrukce vodárenské soustavy v regionu Třebíčsko byla v letech 2007-2009 kompletně modernizována úpravna vody Štítary. Součástí projektu bylo osazení obou technologických linek úpravny a vybraných vodojemů kontinuální měřicí technikou HACH LANGE.

Obr. 1 Panel na surovou vodu

Surová voda pro ÚV Štítary se čerpá z rekreační přehrady Vranov, čemuž byla přizpůsobena technologie a řízení. Na přítoku na každou technologickou linku je umístěn analytický panel (obr. 1) pro analýzu zákalu, spektrálního absorbčního koeficientu (SAK254), pH před a za dávkováním síranu železitého. Sonda UVAS sc pro měření SAK254 poskytuje informaci o organickém zatížení surové vody. Robustní konstrukce sondy UVAS sc s automatickým čištěním optiky stěračem a kompenzací zákalu zajišťuje spolehlivé výsledky po celou dobu údržbového cyklu, navzdory přítomnosti manganu ve vodě.

Obr. 2 Panel za pískovými filtry

Úpravna byla při rekonstrukci doplněna pískovými filtry, čiřením a filtry s aktivním uhlím. Panely umístěné na obou technologických linkách za pískovými filtry měří zákal, SAK254 a pH (obr. 2). Hodnota pH se sleduje také před pískovými filtry, protože za sedimentací se upravuje pH vápenným mlékem na hodnotu 8. Instalované zákaloměry 1720E sc měří se zdrojem bílého světla, které vykazuje vyšší citlivost na malé částice. Pro zajištění správnosti měření zákalu také po praní filtru je důležitá spolehlivá separace bublinek v turbidimetru. Na úpravně vody Štítary je současný prací cyklus po 72 provozních hodinách.

Na úpravně byla zavedena dezinfekce chloraminací s možností kombinace s UV zářením za účelem redukce tvorby chloroformu a dalších chlorovaných derivátů na dlouhých úsecích sítě. Zavedením chloraminace se snížila spotřeba chloru na třetinu, takže proces je výhodný z hygienického i ekonomického hlediska. Dávkování chlorované vody a síranu amonného probíhá v těsné návaznosti.

Obr. 3 Panel před akumulací pitné vody

Další analytický panel (obr.3) slouží pro kontinuální výstupní kontrolu pitné vody. Měří se zde koncentrace volného a celkového chloru, pH, zákal a SAK254. Pitná voda opouští úpravnu s koncentrací 0,05 mg/l Cl2 volný, 0,4 mg/l Cl2 celk. a UV absorbancí 0,042-O,046 m-1. Hodnota SAK254 vykazuje dlouhodobě korelaci s laboratorním stanovením CHSKMn. Koncentrace chloru je měřena kolorimetrickým analyzátorem CL17, který nevyžaduje uživatelskou kalibraci a měří správně nezávisle na hodnotě pH. Chlor je přítomen dominantně ve formě monochloraminu.

Obr. 4 Sonda pHD na ČOV

V rámci rekonstrukce byla vybudována také podzemní biologická ČOV. V předřazené egalizační nádrži se kontinuálně měří pH pomocí další sondy pHD sc (obr.4) a dle potřeby upravuje.

 

 

 

 

 

 

 

Parametry úpravny vody Štítary

Kapacitní výkon úpravny vody je Qmax= 200 l/s.

Úpravna vody je tvořena následujícími technologickými stupni (2 technologické linky):

 • flokulací (2x)
 • sedimentací (2x)
 • 6 otevřenými pískovými rychlofiltry (2x)
 • filtrací GAU (1x)
 • chemickým hospodářstvím: hlavní koagulant (2x), vápenné hospodářství (2x, silo, nádrž na 5% vápenné mléko, nádrž s dávkovacím čerpadlem 2% vápenné vody), pomocný koagulant (2x)
 • zdravotním zabezpečením: síran amonný (2x), středotlaká (STL) UV lampa (2x), plynný chlor
 • akumulací a čerpáním pitné vody
 • kalovým hospodářstvím

Přehled HACH LANGE přístrojů instalovaných na úpravně vody Štítary

 • UVAS sc (4 ks): samočisticí sonda pro měření absorbance při 254 nm dle normy DIN 38404 C3
 • 1720E sc (4 ks): analyzátor pro měření zákalu, bíle světlo pod úhlem 90° dle normy EPA 180.1
 • pHD sc (9 ks): sonda pro diferenční měření pH, dlouhá životnost díky výměnnému solnému můstku
 • CL17 (2 ks): kolorimetrický analyzátor volného nebo celkového chloru (dle reagencií)
 • SC 1000 (4 ks): digitální kontrolér, max. 8 vstupů, MODBUS komunikace, přenosný displej modul
 • SC 100 (1 ks): 2-vstupový digitální kontrolér, „plug&play“ připojení sc sond a analyzátorů

Další informace

www.hach-lange.cz

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody