Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Posouzení rizik a monitorovací program. Nové součásti provozního řádu vodovodu

Zákonem je na provozovatele pro veřejnou potřebu kladena povinnost předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení provozní řád vodovodu. Nově jsou však vyžadovány mezi povinnými položkami posouzení rizik a monitorovací program.

Tato nová povinnost přichází s účinností novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví od 1. 11. 2017. Na přepracování stávajících provozních řádů dává zákon provozovatelům lhůtu 6 let. Do doby zpracování a schválení upraveného resp. doplněného provozního řádu včetně monitorovacího programu a posouzení rizik se při kontrole jakosti vody bude postupovat podle stávajících právních předpisů. Nově předkládané provozní řády však již tuto nově povinné kapitoly musejí obsahovat.

V souvislosti se změnou zákona o ochraně veřejného zdraví, bylo novelizováno i znění vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Novelizace byla provedena z důvodu povinné transpozice směrnice Evropské Komise ze dne 6. října 2015 č. 2015/1787, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Novelizované znění vyhlášky zejména popisuje, jakým způsobem musí být nové povinnosti provozovatelů vodovodů, ale i orgánů ochrany veřejného zdraví, které jim jsou stanoveny novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, naplňovány. Jedná se především o způsob zpracování tzv. monitorovacího programu a dále o postup vypracování posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou výrobci pitné vody.

Posouzení rizik

Posouzení rizik obsahuje

 1. popis systému zásobování vodou,
 2. popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a
 3. stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik v celém systému zásobování.

Posouzení rizik se zpracovává jako dokument, který popisuje průběh rizikové analýzy systému zásobování pitnou vodou a navrhuje nápravná a kontrolní opatření k ošetření nepřijatelných rizik; konkrétní postup jeho vypracování a hodnocení výsledků tohoto postupu stanoví příslušná příloha vyhlášky.

Monitorovací plán

Monitorovací program obsahuje plán

 1. sběru a rozborů bodových vzorků vody nebo měření zaznamenaných procesem průběžného monitorování včetně způsobu stanovení míst odběru vody,
 2. kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení,
 3. kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulací a rozvodné infrastruktury a
 4. kontroly ochranného pásma.

Monitorovací program zahrnuje tyto činnosti: 

 • kontroly rizikových aktivit v ochranném pásmu vodního zdroje, případně širším souvisejícím území, je-li to nezbytné z hlediska ochrany vodního zdroje před znečištěním,
 • kontroly stavu ochranného pásma, stavebně-technického stavu jímacích objektů, úpravny vody, vodojemů, čerpacích stanic a další související infrastruktury systému zásobování pitnou vodou, včetně kontroly zabezpečení těchto objektů proti vniknutí nepovolaných osob,
 • kontroly funkčnosti a stavu údržby technických zařízení používaných k jímání, dopravě, úpravě, dezinfekci, kontrole jakosti pitné vody nebo měření tlaku či množství dodávané pitné vody, jakož i ke kontrole zabezpečení provozních objektů,
 • měření zaznamenávaná procesem průběžného sledování, sloužící ke kontrole jakosti surové, upravované nebo upravené vody nebo ke kontrole procesů úpravy vody; tato měření se použijí v případě, že z posouzení rizik vyplynou jako potřebná kontrolní opatření,
 • odběry a rozbory bodových vzorků surové, upravované, upravené i dodávané vody.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody