Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Betonové prefabrikované vodojemy Prefa Brno

Betonové prefabrikované vodojemy Prefa Brno

Vodojem je samostatný objekt pro akumulaci vody skládající se z nejméně jedné akumulační nádrže (obvykle dvou) a z jedné nebo více manipulačních komor.

Zemní vodojem je upřednostňovaný typ vodojemu před vodojemy věžovými. Věžové vodojemy se navrhují pouze v odůvodněných případech – v závislosti na morfologii terénu.

Betonový prefabrikovaný zemní vodojem je jednoduché řešení nejen pro zásobování obcí pitnou vodou, ale i pro zásobování podniků. Dají se samozřejmě použít i jako zásobování rekreačních objektů nebo jako vodojemy požární.

Prefabrikované vodojemy firmy Prefa Brno a.s. jsou dodávány jako stavebnicový systém v uspořádání jako jedno, dvou nebo čtyřkomorový. Velikost akumulačních nádrží lez volit téměř libovolně dle výrobní řady firmy Prefa Brno.

Základní typová řada sestává z vodojemů od objemu 10 m3 do 160 m3 – dle následující tabulky:

Označení Jmenovitý objem akumulace Počet a velikost akumulačních nádrží

VDJ010

10 m3

1x10 m3

VDJ015

15 m3

1x15 m3

VDJ020

20 m3

2x10 m3

VDJ030

30 m3

2x15 m3

VDJ040

40 m3

2x20 m3

VDJ050

50 m3

2x25 m3

VDJ060

60 m3

2x30 m3

VDJ080

80 m3

4x20 m3

VDJ100

100 m3

4x25 m3

VDJ120

120 m3

4x30 m3

VDJ 160

160 m3

4x40 m3

 

Daný systém je vhodný pro stavby zásobních vodojemů, akumulačních vodojemů jako součást úpraven vody nebo čerpacích stanic.

Pro výstavbu vodojemů jsou používány prefabrikované betonové nádrže, které jsou vyráběny buďto v jednom kusu (do 40 m3) anebo jsou vyráběny ve více kusech – větší objemy nad 40 m3 - a na stavbě jsou seskládány do jedné velké nádrže.

Používané nádrže

  • jsou vyráběny v obrácené poloze – dnem vzhůru
  • vyrábí se z vodostavebního betonu, který je hutněn vysokofrekvenční vibrací
  • jsou nepropustné a vodotěsné,
  • nevyžadují dodatečnou hydroizolaci a nátěry.

Beton, z něhož jsou nádrže vyráběny

  • C40/50
  • odolnost proti prostředí XA1
  • nadstandardně lze vyrobit i s odolností XF4

Nádrže se ukládají do výkopu na zhutněné štěrkopískové lože o tloušťce 150 mm, frakci 8/16 mm, hutnění 250 kN/m2, Edef = min. 35 MPa. Síla stěny použitých nádrží je 100 nebo 140 mm. Síla 100 mm se volí u nadzemních vstupních komor vodojemů.

Vzhledem k variabilitě nádrží je možné firmou Prefa Brno připravit zakázkově i vodojem mimo základní modelovou řadu.

Vzorová výkresová dokumentace typového projektu vodojemu Prefa Brno
Vzorová výkresová dokumentace typového projektu vodojemu Prefa Brno

 

Prefa Brno přichází s nabídkou typových projektů jedno-, dvou- a čtyřkomorových vodojemů o celkovém využitelném prostoru akumulačních nádrží od 10 do 160 m3.

Součástí nabídky typových vodojemů je i technologická část včetně trubního vybavení. Součástí typových projektů jsou armatury a tvarovky z tvárné litiny a odpadní a vzduchotechnické potrubí z PVC/PP.

Výstavba vodojemu Prefa Brno
Výstavba vodojemu Prefa Brno

 

Dispoziční řešení betonových prefabrikovaných vodojemů firmy Prefa Brno

Tyto typové vodojemy jsou řešeny jako zemní, krabicové. Vodojem je vždy tvořen vstupní komorou, dále pak manipulační komorou a určitým množství akumulačních nádrží. Nádrže jsou umístěny do výkopu na betonovou základovou desku – v závislosti na místních podmínkách.

Ve výrobním závodě firmy Prefa Brno se do stěn komor vodojemu dopředu připraví prostupy pro přítokové, přelivné, odběrné a odtokové potrubí. Vodotěsné utěsnění prostupů je samozřejmostí. Dna akumulačních nádrží a manipulační komory jsou vyspádována směrem k jímce v podlaze komor.

Podzemní nádrže jsou osazeny zákrytovou železobetonovou deskou, která je spojena s nádrží vodojemu a nepropustně utěsněna proti průniku tlakové vody. Zákrytová deska je dimenzována pro zasypání vodojemu zeminou. Zemina plní funkci tepelné izolace podzemních částí vodojemu. Vnitřní povrch akumulačních nádrží je opatřen stěrkou vyhovující požadavkům pro styk s pitnou vodou.

Do zákrytových desek jsou v průběhu výroby umístěny prostupy případně rámy pro osazení vodárenských poklopů dle požadavku zákazníka. V zákrytové desce jsou osazeny také otvory pro osazení větracího potrubí pro odvětrávání mimo objekt vodojemu.

Manipulační komora – je umístěna vedle nebo mezi akumulačními nádržemi. Velikost manipulační komory závisí na požadavku prostoru pro trubní a technologické vybavení vodojemu.

Vstupní komora – tvoří nadzemní část vodojemu. Sestup do podzemní části je tvořen žebříkem z kompozitního nebo nerezového materiálu. Architektonické řešení vodojemu je individuální a je řešeno v součinnosti s investorem a projektantem stavby. Střecha vodojemu může být provedena jako sedlová, případně jako plochá střecha. Je možné zvolit libovolný tvar střechy i libovolnou střešní krytinu. Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Používá se teplená izolace XPS v požadované tloušťce a libovolný druh fasády.  Součástí objektu je vnitřní elektroinstalace – světelné a zásuvkové obvody, elektrovytápění a rozvaděč zahrnující kontrolu hladiny vody v akumulačních nádržích. Volitelně je možné dovybavit vodojem AT stanicí, úpravnou vody, dávkováním desinfekce, zabezpečovacím zařízením, dálkovým přenosem dat, dálkovým zařízením apod.

Každá stavba je řešena individuálně s investorem a projektantem dle místních podmínek na staveništi a potřeb investora.

Vodojem Prefa Brno
Vodojem Prefa Brno

Strojně technologické vybavení

Pro typové vodojemy jsou uvažovány: jeden přítok pro napouštění vodojemu, jeden odběr – jeden zásobní řad pro napájení spotřebiště, přeliv a vypouštěcí potrubí akumulačních komor jsou spojeny v jedno odpadní potrubí.

V manipulační komoře jsou navrženy všechny potřebné armatury a základní technologické vystrojení (uzavírací klapky, vtokové koše, vodoměry, elektroinstalace, rozvaděč). Jsou uvažovány i místa pro kontrolní odběry vody, jak na přítoku, tak i na odtoku z každé komory. Na odpadním potrubí je uvažován sifon pro zamezení zpětného proudění vzduchu do akumulačních nádrží.

U dvou a čtyř komorových vodojemů počítá typový projekt s možností odstávky libovolné komory za současného provozu komor ostatních.

Vodojemy jsou vybaveny kontrolou výšky hladiny v akumulačních nádržích. Jsou zvažována ultrazvuková čidla pro měření stavu hladiny, která řídí servopohon klapek. Čidla jsou umístěna ve stropu akumulačních nádrží.

Firma Prefa Brno a.s. poskytuje na stavební část všech typových vodojemů záruku 5 let. Na technologickou část je délka záruky dle dodavatelů, obvykle 24 měsíců.

Samotná montáž vodojemu netrvá déle než 2 dny.

Závěr

Firma Prefa Brno a.s. vyrábí a dodává pravoúhlé nádrže pro vodojemy různých velikostí. Typové vodojemy jsou dodávány v objemu akumulace od 10 do 160 m3. U všech vodojemů je zajištěna vodotěsnost a nezávadnost pro styk s pitnou vodou.

Výkresovou dokumentaci vodojemů Prefa Brno najdete na stránkách firmy http://www.prefa.cz/nadrze-a-prostorove-prefabrikaty/vodojemy/.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody