Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Plavidla se spalovacími motory na Vranov stále nemohou

Nově vydaná vyhláška Ministerstva dopravy ČR, týkající se stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, sice povoluje provoz malých plavidel se spalovacími motory na vodní nádrži Vranov, avšak tato je vodním zdrojem chráněným ochranným pásem, což provoz plavidel vylučuje.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., upozorňuje, že i přesto, že 15. dubna nabývá účinnosti nově vydaná vyhláška Ministerstva dopravy ČR, týkající se stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, spalovací motory na Vranovskou přehradu na Znojemsku nebudou moci.

Nová vyhláška č. 46/2015 Sb., v příloze č. 2, nazvané „Povrchové vody, které jsou účelovými vodními cestami, na kterých je upraveno užívání k plavbě malými plavidly se spalovacími motory podle § 2 odst. 1“, uvádí vodní nádrž Vranov jako lokalitu, kde je možné používat spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo smí plout takovou rychlostí, aby plulo tzv. ve výtlačném režimu.

Majitelé nebo provozovatelé těchto malých plavidel i přes platnost vyhlášky na vodní plochu Vranova vyjet nemohou. Kromě zmíněné vyhlášky zde nadále platí podmínky pro ochranná pásma tohoto vodního zdroje, které zakazují plavbu plavidel se spalovacími motory na celé nádrži.

Voda z této oblasti je totiž po úpravě distribuována k více než 80 tisícům obyvatel nejen jižní Moravy, ale i kraje Vysočina. A to právě díky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., která je provozovatelem vodárenské infrastruktury, mimo jiné i vodárenské soustavy Jihozápadní Moravy. Součástí této soustavy je vodárenský odběr z víceúčelové nádrže Vranov, úpravna vody Štítary a další vodní díla, bez nichž by bylo zásobování pitnou vodou ohroženo.

Vodu k další úpravě odebíráme asi 4 km od hráze vodního díla v poměrně úzké části přehrady. Čerpací stanice surové vody spočívá na plovoucím pontonu při levém břehu v zákrutu toku. Po vstupu zmiňované vyhlášky v platnost a při neznalosti dalších předpisů souvisejících s ochrannými pásmy se dá očekávat zvýšené množství plavidel v této úzké části přehrady, a tím se zvyšuje riziko kolize plavidla s plovoucím pontonem na hladině. Kromě mechanického poškození tohoto vodárenského objektu hrozí také ohrožení celkové kvality surové vody pro úpravnu vody, neboť vyhláška má umožnit používání spalovacích motorů a nelze tedy vyloučit znečištění způsobené případnými úniky paliva, oleje či jiných nebezpečných látek.

Z výše uvedených důvodů VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., společně s dalšími subjekty (především Povodí Moravy, s.p., vodoprávními úřady, obcemi) iniciuje v těchto dnech jednání s tvůrcem vyhlášky a bude požadovat její revizi. Vedle zajištění vlastního provozu totiž naše společnost odpovídá současně i za ochranu perspektivního zdroje povrchové vody – vodárenského odběru Vranov.

Zároveň upozorňujeme veřejnost, že i přes platnost vyhlášky č. 46/2015 Sb., u vodní nádrže Vranov platí zákaz používání spalovacích motorů v území ochranných pásem tohoto vodního zdroje.

 

Zdroj: VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody