Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Rizika ve vodním hospodářství 2010

Fakulta stavební VUT v Brně pořádá druhý běh odborné konference s mezinárodní účastí na téma "Rizika ve vodním hospodářství".

 

Metody rizikové analýzy jsou v současné době čím dál tím více používány při hodnocení rozsahu a míry škod, které mohou vznikat v souvislosti s návrhem, výstavbou a provozováním vodohospodářských soustav i jednotlivých vodních děl. Jde o řízení vodárenských a stokových systémů, vzdouvacích staveb a ochranných hrází, vodních zdrojů i staveb krajinného inženýrství. Riziková analýza využívá soudobých postupů matematického modelování, operační analýzy, matematické statistiky a pravděpodobnostního počtu. Součástí rizikové analýzy je kvantifikace dopadů poruch a odhad škod. Je zřejmé, že riziková analýza je multidisciplinárním oborem zahrnujícím obory jako jsou vodní hospodářství, ekonomika nebo matematika. Nedílnou součástí je zajištění a analýza rozsáhlých souborů podkladových dat.

Od konání I. konference Hodnocení rizik ve vodním hospodářství uplynuly již tři roky. Od té doby byly podrobněji rozpracovány jednotlivé související teoretické problémy, riziková analýza byla aplikována na řadě lokalit v ČR i v zahraničí. II. konference na toto téma si klade za cíl diskutovat a prezentovat dosažené poznatky v této oblasti v oboru vodního hospodářství. Konference navazuje mimo jiné na vědeckovýzkumné úkoly řešené na FAST VUT v Brně a i dalších pracovištích.

Více informací o konferenci na stránkách rizikavh.fce.vutbr.cz

 

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody