Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodné a stočné. Dvousložková cena vody

Vodné a stočné může mít v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu jednosložkovou nebo dvousložkovou formu.

 

Jednosložková forma

Při jednosložkové formě je uplatňována pouze pohyblivá složka vodného a stočného, která je závislá na množství odebrané vody, resp. vody odvedené do kanalizace. Odběrateli je účtována částka odpovídající součinu ceny vodného a stočného a množství vody (odebrané a odvedené).

Objem odebrané vody je pro účely fakturace velmi často považován za shodný s objemem vody odvedené do kanalizace, avšak nemusí tomu tak být ve všech případech.

Dvousložková forma

Při dvousložkové formě je kromě pohyblivé složky vodného a stočného uplatňována i složka pevná.

Pevná složka je nezávislá na množství odebrané (resp. odvedené) vody a je účtována všem odběratelům, kteří mají uzavřenu smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Tato složka je obvykle závislá na velikosti použitého vodoměru.

Odběratelé se tak podílejí na nákladech na výrobu a distribuci pitné vody a likvidaci odpadních vod i v případě, kdy fakticky neodebírají žádnou vodu z vodovodu.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody