Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Podružný vodoměr pro byt i na zahradu

Odběratel vody si může na vlastní náklady osadit v rámci vnitřního vodovodu vlastní podružný vodoměr. Podružné vodoměry jsou nejčastěji využívány pro rozúčtování nákladů na vodné a stočné na bytové jednotky či pronajaté prostory, uplatňují se v bytových domech, ubytovnách i v průmyslových areálech.

Odběratel vody si může na vlastní náklady osadit v rámci vnitřního vodovodu vlastní podružný vodoměr. Podružné vodoměry jsou nejčastěji využívány pro rozúčtování nákladů na vodné a stočné na bytové jednotky či pronajaté prostory, uplatňují se v bytových domech, ubytovnách i v průmyslových areálech.

Poměrové měřidlo

Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství provozovatelem dodané vody. Je to měřidlo poměrové a slouží pouze majiteli nemovitosti nebo správci pro rozúčtování spotřeby mezi jednotlivé nájemce nemovitosti, popř. majitele jednotlivých bytů. Podkladem pro fakturaci je vždy vodoměr osazený na vodovodní přípojce, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů.

Úspora na zálivkové vodě

Podružný vodoměr však může být využit i pro úspory na stočném. Zákon o vodovodech a kanalizacích jednak stanoví, že voda odváděná do kanalizace má být měřena, pokud tomu tak není, má se za to, že množství odpadních vod je shodné s množstvím vody proteklé skrz fakturační vodoměr na přípojce. Dále zákon připouští, že pokud odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením.

Toto ustanovení mohou využít domácnosti, které používají významnou část vody na zalévání. Pak lze v souladu s podmínkami vodárenské společnosti instalovat podružný vodoměr pro účely měření množství závlahové vody a za tuto vodu neodvádět stočné. Pro podružný vodoměr platí obdobná pravidla jako pro vodoměr na vodovodní přípojce. Jako stanovené měřidlo musí být pravidelně úředně ověřován (cejchován), musí být chráněn proti neoprávněné manipulaci, stejně tak je nutné respektovat technické podmínky pro osazení.

Podružný vodoměr je vlastnictví odběratele vody, jelikož ho pořizuje na vlastní náklady, a proto je i zodpovědný za pravidelné úřední ověřování.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody