Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Základní konstrukční typy vodoměrů

Vodoměry, jako měřidla používaná na vodovodech a vodovodních přípojkách pro určení proteklého objemu vody, lze rozdělit podle konstrukce a principu měření do tří základních kategorií: rychlostní, objemové a průřezové.

Vodoměry, jako měřidla používaná na vodovodech a vodovodních přípojkách pro určení proteklého objemu vody, lze rozdělit podle konstrukce a principu měření do tří základních kategorií:

  • rychlostní,
  • objemové,
  • průřezové.

Rychlostní vodoměry

Základním prvkem rychlostního vodoměru je rotor osazený v komoře vodoměru na horizontální nebo vertikální hřídeli. Voda protékající komorou uvádí rotor do otáčivého pohybu, přičemž počet otáček je přímo úměrný proteklému objemu vody. Počet otáček je přenášen mechanicky nebo magneticky na počítadlo, kde lze vizuálně přečíst takzvaný stav vodoměru, tedy objem vody v m3, který protekl vodoměrem za dobu jeho provozu.

Rotor vodoměru může mít podobu oběžného kola s rovnými nebo šroubovými lopatkami. Pak se jedná o lopatkový resp. šroubový, též zvaný Woltmanův vodoměr. V případě lopatkového vodoměru voda protéká tangenciálně vzhledem k rotoru, u Woltmanova vodoměru pak voda protéká axiálně.

Obecně známou nevýhodou lopatkových vodoměrů je jejich malá přesnost při velmi malých průtocích.

Woltmanovy vodoměry jsou používány pro větší průtoky (nad 20 m3.h-1). Za jejich hlavní výhodu je považována nízká místní tlaková ztráta.

Objemové vodoměry

Objemové vodoměry pracují na principu přímého měření proteklého objemu při zaznamenávání počtu naplnění komor o daném objemu. Objemové vodoměry jsou konstrukčně složitější, avšak výrazně přesnější, především co se týče měření při nízkých průtocích. Je možné měřit i velmi malou spotřebu vody od cca. 2 l.h-1.

Průřezové vodoměry

Průřezové vodoměry pracují na hydraulickém principu, kdy je měřena rozdíl tlaků před a za změnou průtočného profilu, z čehož je pomocí hydraulických rovnic odvozena hodnota průtoku potažmo objemu. Jádrem tohoto typu vodoměru je škrtící prvek – clona, dýza nebo Venturiho trubice.

Další typy a rozdělení

Mimo tyto základní typy je nutno uvést měřidla indukční a ultrazvuková, jejichž princip bude vysvětlen v samostatném článku.

Dále jsou rozlišovány vodoměry mokroběžné a suchoběžné, s horizontálním nebo vertikálním průtokem, jedno- a více vtokové, bytové, domovní a průmyslové, …  

 

 

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody