Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Průtok vodoměrem

Vodoměry bývající zatíženy určitou chybou měření, která je odvislá od průtoku vodoměrem. Aby vodoměr přinášel pokud možno co nejlepší výsledky měření proteklého objemu vody, je důležité používat odpovídající velikost vodoměru, resp. vodoměr odpovídajícího výkonu.

Jmenovitý průtok vodoměru

Vodoměry jsou charakterizovány a též označovány jmenovitým průtokem Qn, který je vyjádřen v metrech krychlových za hodinu (m3/h). Jmenovitý průtok se rovná polovině maximálního průtoku (viz dále).

Při jmenovitém průtoku musí být vodoměr schopen pracovat při běžném použití, tj. za souvislých a přerušovaných provozních podmínek, aniž by došlo k překročení maximálních dovolených chyb.

Rozsah průtoku vodoměru

Kromě jmenovitého průtoku je pro každý typ vodoměru stanoven rozsah průtoku, který je ohraničen maximálním a minimálním průtokem. Tento rozsah je rozdělen do dvou oblastí, nazývaných jako horní a dolní, s odlišnými maximálními dovolenými chybami.

Horní a dolní oblast rozsahu průtoku určuje tzv. přechodový průtok Qt, v němž dochází k nespojité změně maximální dovolené chyby.

Maximální průtok Qmax je nejvyšší průtok, při němž vodoměr může pracovat po omezené časové intervaly bez poškození a bez překročení maximální dovolené chyby a maximální dovolené hodnoty tlakové ztráty.

Minimální průtok Qmin je průtok, nad jehož hodnotou nesmí vodoměr překročit maximální dovolené chyby a který je pevně stanoven jako funkce jmenovitého průtoku.


Problematika vodoměrů je v legislativě ošetřena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody