Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Náležitosti návrhu ochranných pásem

Mezi základní podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem patří zejména popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody z něho.

Mezi základní podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem patří zejména popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody z něho, charakteristika území navrhovaných ochranných pásem (geomorfologické poměry, meteorologické a klimatické poměry, hydrografické a hydrologické poměry, pedologické poměry, geologické a hydrogeologické poměry), analýzu  rizik ohrožení  vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Vlastní návrh má obsahovat zákres a popis ochranných pásem na kopii katastrální mapy včetně návrhu jejich vyznačení v terénu, parcelní čísla a druh pozemků včetně uvedení jejich vlastníků, návrh a zdůvodnění konkrétních ochranných opatření (technické úpravy, zákazy a omezení činností, omezení užívání nemovitostí) ve vztahu k jednotlivým nemovitostem, návrh ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje ochrannými pásmy.

Dále se k návrhu přikládá obvykle stanovisko správce povodí, stanovisko správce vodního toku, pokud se ochranné pásmo týká vodního toku, kopii stavebního povolení vodního díla a povolení k nakládání s vodami.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody