Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Náležitosti návrhu ochranných pásem

Mezi základní podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem patří zejména popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody z něho.

Mezi základní podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem patří zejména popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody z něho, charakteristika území navrhovaných ochranných pásem (geomorfologické poměry, meteorologické a klimatické poměry, hydrografické a hydrologické poměry, pedologické poměry, geologické a hydrogeologické poměry), analýzu  rizik ohrožení  vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Vlastní návrh má obsahovat zákres a popis ochranných pásem na kopii katastrální mapy včetně návrhu jejich vyznačení v terénu, parcelní čísla a druh pozemků včetně uvedení jejich vlastníků, návrh a zdůvodnění konkrétních ochranných opatření (technické úpravy, zákazy a omezení činností, omezení užívání nemovitostí) ve vztahu k jednotlivým nemovitostem, návrh ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje ochrannými pásmy.

Dále se k návrhu přikládá obvykle stanovisko správce povodí, stanovisko správce vodního toku, pokud se ochranné pásmo týká vodního toku, kopii stavebního povolení vodního díla a povolení k nakládání s vodami.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Epanet 2.0 jako nástroj pro hydrotechnické posouzení vodovodu

Předmětem článku je ukázka využití EPANET 2.0 jako nástroje k hydrotechnickému posouzení vodovodu na lokalitě města Blansko, jež je součástí skupinového vodovodu Blansko. Byl sestaven matematický simulační model stávajícího stavu, který byl doplněn o výhledové plánované odběry dle územního plánu a připravených investičních akcí pro rozšíření vodovodu. Jedná se o poměrně rozsáhlou vodovodní síť délky 55,76 km pro město Blansko a okolí, tedy pro cca 25 000 obyvatel, se 7 zásobních pásem a vysokým množstvím vodohospodářských objektů. Vytvořený model v EPANET 2.0 byl předán provozovateli jako živý otevřený nástroj s možností vlastní editace.