Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje

Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

Návrh na stanovení ochranného pásma v písemné podobě podává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu ten, který má právo vodu z vodního zdroje odebírat, popř. ten, který o takové nakládání žádá.

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách § 115a se ochranná pásma stanovují opatřením obecné povahy, která nabývají účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, před jejich projednáním. Projednání tohoto opatření je veřejné a koná se v den, který vodoprávní úřad ve vyhlášce uvede. Okruh účastníků vodoprávního řízení stanovuje vodoprávní úřad.

Za prokázané užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout oprávnění k odběru vody.

Při stanovení ochranných pásem je postupováno podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dále je zohledňován zákon č. 500/2004 Sb. správní řád a vyhláška č. 62/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 o dokumentaci staveb.

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje

Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

Návrh na stanovení ochranného pásma v písemné podobě podává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu ten, který má právo vodu z vodního zdroje odebírat, popř. ten, který o takové nakládání žádá.

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách § 115a se ochranná pásma stanovují opatřením obecné povahy, která nabývají účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, před jejich projednáním. Projednání tohoto opatření je veřejné a koná se v den, který vodoprávní úřad ve vyhlášce uvede. Okruh účastníků vodoprávního řízení stanovuje vodoprávní úřad.

Za prokázané užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout oprávnění k odběru vody.

Při stanovení ochranných pásem je postupováno podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dále je zohledňován zákon č. 500/2004 Sb. správní řád a vyhláška č. 62/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 o dokumentaci staveb.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody