Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje

Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

Návrh na stanovení ochranného pásma v písemné podobě podává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu ten, který má právo vodu z vodního zdroje odebírat, popř. ten, který o takové nakládání žádá.

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách § 115a se ochranná pásma stanovují opatřením obecné povahy, která nabývají účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, před jejich projednáním. Projednání tohoto opatření je veřejné a koná se v den, který vodoprávní úřad ve vyhlášce uvede. Okruh účastníků vodoprávního řízení stanovuje vodoprávní úřad.

Za prokázané užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout oprávnění k odběru vody.

Při stanovení ochranných pásem je postupováno podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dále je zohledňován zákon č. 500/2004 Sb. správní řád a vyhláška č. 62/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 o dokumentaci staveb.

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje

Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

Návrh na stanovení ochranného pásma v písemné podobě podává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu ten, který má právo vodu z vodního zdroje odebírat, popř. ten, který o takové nakládání žádá.

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách § 115a se ochranná pásma stanovují opatřením obecné povahy, která nabývají účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, před jejich projednáním. Projednání tohoto opatření je veřejné a koná se v den, který vodoprávní úřad ve vyhlášce uvede. Okruh účastníků vodoprávního řízení stanovuje vodoprávní úřad.

Za prokázané užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout oprávnění k odběru vody.

Při stanovení ochranných pásem je postupováno podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dále je zohledňován zákon č. 500/2004 Sb. správní řád a vyhláška č. 62/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 o dokumentaci staveb.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Rizika při provozu úpravny vody

Analýza rizik je přístup, který se snaží pomocí všech dostupných informací identifikovat nebezpečí, která by mohla řešenému systému hrozit. Jejím cílem je takovýmto nebezpečím (rizikům) předcházet nebo je alespoň minimalizovat. Jde o metodu, která má za cíl shrnout a utřídit informace o variantních projektech.