Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Co je to veřejný vodovod

Pod označením veřejný vodovod se rozumí vodovod, tedy vodovodní síť a související objekty (zdroje, vodojemy, úpravny a čerpací stanice, …), které jsou provozovány a využívány ve veřejném zájmu a v režimu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění.

Pod označením veřejný vodovod se rozumí vodovod, tedy vodovodní síť a související objekty (zdroje, vodojemy, úpravny a čerpací stanice, …), které jsou provozovány a využívány ve veřejném zájmu a v režimu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění.

Zmíněný zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů sloužících veřejné potřebě a přípojek na ně a týká se vodovodů sloužících k rozvodu pitné vody, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné vody za den je 10 m3 a více.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Epanet 2.0 jako nástroj pro hydrotechnické posouzení vodovodu

Předmětem článku je ukázka využití EPANET 2.0 jako nástroje k hydrotechnickému posouzení vodovodu na lokalitě města Blansko, jež je součástí skupinového vodovodu Blansko. Byl sestaven matematický simulační model stávajícího stavu, který byl doplněn o výhledové plánované odběry dle územního plánu a připravených investičních akcí pro rozšíření vodovodu. Jedná se o poměrně rozsáhlou vodovodní síť délky 55,76 km pro město Blansko a okolí, tedy pro cca 25 000 obyvatel, se 7 zásobních pásem a vysokým množstvím vodohospodářských objektů. Vytvořený model v EPANET 2.0 byl předán provozovateli jako živý otevřený nástroj s možností vlastní editace.