Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Přehled základních předpisů pro obor vodárenství

Obor vodárenství je regulován celou řadou legislativních nástrojů. V následujícím přehledu uvádíme nejdůležitější z nich: zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o ochraně veřejného zdraví a k nim příslušející prováděcí vyhlášky.

Voda obecně, ochrana vodních zdrojů

 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  se změnami: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 181/2008 Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 150/2010 Sb., 77/2011 Sb., 151/2011 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb., 275/2013 Sb., 303/2013 Sb.
  schváleno: 28.06.2001
  účinnost od: 01.01.2002
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Využití vodních zdrojů, výroba pitné vody a její doprava ke spotřebiteli

 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
  změny: 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., 222/2006 Sb., 186/2006 Sb., 281/2009 Sb., 275/2013 Sb.
  schváleno: 10.07.2001
  účinnost od: 01.01.2002
 • Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
  změny 146/2004 Sb., 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb.
  schváleno: 16.11.2001
  účinnost od: 01.01.2002

Zajištění jakosti pitné vody u spotřebitele

 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
  změny 254/2001 Sb., ..., 274/2008, 301/2009, ..., 333/2012 Sb.
  schváleno 14.07.2000
  účinnost od 01.01.2001
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
  změny: 187/2005 Sb., 293/2006, 83/2014 Sb.
  schváleno: 22.04.2004
  účinnost od:    01.05.2004
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
  se změnami: 352/2013 Sb.
  schváleno: 30.09.2005
  účinnost od: 15.11.2005

Radiologická kvalita pitné vody

 • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
  schváleno 24.01.1997
  účinnost od 01.07.1997
 • Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně
  schváleno 13.06.2002
  účinnost od 12.07.2002

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody