Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Kompetence a regulace v oboru vodárenství

Kompetence v oboru vodárenství a potažmo i systém regulace jsou v současné době rozděleny mezi několik ministerstev a jim podřízených státních institucí.

V ČR je obor vodárenství dosud regulován systémem státních institucí a ministerstev. Významnou roli hrají především Ministerstvo zemědělství, dále pak Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví a také Ministerstvo financí. Kromě toho část regulace je v gesci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který je podřízen přímo vládě.

Provoz vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství disponuje asi největší částí kompetencí. Je koordinátorem činností popsaných v zákoně o vodovodech a kanalizacích. Pod ministerstvo zemědělství spadají kompetence týkajících se povrchové vody, vlastního provozu vodárenských systémů (vodovodů i kanalizací), tedy využívání vodních zdrojů, výroby a distribuce pitné vody veřejnými vodovody, stejně tak jako odvádění odpadních vod a jejich likvidace.

Dozor nad dodržováním vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích zajišťují vodoprávní úřady, přičemž ústředním vodoprávním úřadem je Ministerstvo zemědělství.

Ochrana vodních zdrojů

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti podzemních a povrchových vod.

Státní správu podle zákona o vodách vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí.

Zdravotní nezávadnost pitné vody

Dohled nad zdravotní nezávadností pitné vody dodávané z veřejných vodovodů spotřebitelů je svěřen do péče Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Krajských hygienických stanic - stejně tak jako např. kvalita koupacích vod.

Zajištění odpovídající jakosti pitné vody u spotřebitele je regulováno zákonem o ochraně veřejného zdraví a prováděcích vyhlášek, a to jednak ohledně kvality samotné vody a také ohledně materiálů přicházejících do styku s vodou při její výrobě a distribuci.

Zvlášť jsou dány požadavky na radiologickou kvalitu pitné vody a její kontrolu atomovým zákonem a jeho prováděcí vyhláškou, což je v gesci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Vodné a stočné

Regulace vodného a stočného je v kompetenci Ministerstva financí.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody