{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

75 Vodní hospodářství

 • 75 00 Vodní hospodářství. Základní normy
 • 75 01 Vodní hospodářství. Názvosloví
 • 75 02 Vodní hospodářství. Výpočty
 • 75 09 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl
 • 75 24 Nádrže a zdrže
 • 75 50 Vodárenství. Všeobecné normy
 • 75 51 Vodárenství. Odběr a jímání vody
 • 75 52 Vodárenství. Úprava vody
 • 75 53 Vodárenství. Úprava čerpání vody
 • 75 54 Vodárenství. Vodovodní potrubí
 • 75 56 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech
 • 75 56 Vodárenství. Chemické výrobky používané pro úpravu vody v bazénech
 • 75 57 Výrobky pro úpravu vody
 • 75 58 Chemické výrobky pro úpravu vody
 • 75 59 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

75 00 Vodní hospodářství. Základní normy

 • ČSN 75 0000 Vodní hospodářství. Soustava norem ve vodním hospodářství. Základní ustanovení, Třídicí znak: 750000, Účinnost od: 1.7.1988

75 01 Vodní hospodářství. Názvosloví

 • ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie, Třídicí znak: 750101, Účinnost od: 1.10.2003
 • ČSN 75 0124 Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží, 750124
 • ČSN 75 0125 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky – Přehrady, 750125
 • ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství, Třídicí znak: 750150, Účinnost od: 1.6.2008
 • ČSN 75 0170  1987/0     1987-04  750170  Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod
 • ČSN 75 0176 - 1 Jakost vod - Názvosloví mikrobiologie vody - Část 1: Základní termíny,  750176
 • ČSN 75 0176 - 2 Jakost vod - Názvosloví mikrobiologie vody - Část 2: Doplňující termíny  750176
 • ČSN EN 12832 Charakterizace kalů - Využití a odstraňování kalů – Slovník, 750178

75 02 Vodní hospodářství. Výpočty

 • ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky, Třídicí znak: 750210, Účinnost od: 1.4.1999
 • ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů, 750250

75 09 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl

 • ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, Třídicí znak: 750905, Účinnost od: 1.4.2006

75 24 Nádrže a zdrže

 • ČSN 75 2411 Zdroje požární vody, Třídicí znak: 752411, Účinnost od: 1.5.2004

75 50 Vodárenství. Všeobecné normy

 • ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, Třídicí znak: 755011, Účinnost od: 1.9.2001
 • ČSN EN 14801 Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod, Třídicí znak: 755013, Účinnost od: 1.5.2007
 • ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě, Třídicí znak: 755025, Účinnost od: 1.8.1994,
 • ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech, Třídicí znak: 755050, Účinnost od: 1.5.2006

75 51 Vodárenství. Odběr a jímání vody

 • ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody, Třídicí znak: 755115, Účinnost od: 06/2010.

75 52 Vodárenství. Úprava vody

 • ČSN 75 5201 Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody, Třídicí znak: 755201, Účinnost od: 1.8.1994

75 53 Vodárenství. Úprava čerpání vody

 • ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice, Třídicí znak: 755301, Účinnost od: 1.5.2006
 • ČSN 75 5355 Vodojemy, Třídicí znak: 755355, Účinnost od: únor 2011
 • ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody, Třídicí znak: 755356, Účinnost od: 1.2.2000

75 54 Vodárenství. Vodovodní potrubí

 • ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, Třídicí znak: 755401, Účinnost od: 1.1.2008
 • ČSN EN 1444 Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi, Třídicí znak: 755406, Účinnost od: 1.5.2003
 • ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování, Třídicí znak: 755410, Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda, Třídicí znak: 755410 Účinnost od: 1.11.2006
 • ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, Třídicí znak: 755411, Účinnost od: 1.5.2006,
 • ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, Třídicí znak: 755455, Účinnost od: 1.8.2007
 • ČSN EN 14718 Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup, Třídicí znak: 755467, Účinnost od: 1.3.2007

75 56 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech

 • ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací, Třídicí znak: 755630, Účinnost od: 1.7.1999

75 56 Vodárenství. Chemické výrobky používané pro úpravu vody v bazénech

 • ČSN EN 15031 Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku, Třídicí znak: 755631, Účinnost od: 1.1.2007 ČSN EN 15032
 • Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová, Třídicí znak: 755640 Účinnost od: 1.5.2007
 • ČSN EN 15072 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý, Třídicí znak: 755642 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 15073 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát, Třídicí znak: 755643 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 15074 Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod – Ozon, Třídicí znak: 755644 Účinnost od: 1.1.2007
 • ČSN EN 15075 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný, Třídicí znak: 755646 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 15077 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný, Třídicí znak: 755647 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 15078 Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová, Třídicí znak: 755648 Účinnost od: 1.1.2007
 • ČSN EN 15076 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný, Třídicí znak: 755649 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 15513 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý, Třídicí znak: 755650 Účinnost od: 1.7.2008
 • ČSN EN 15363 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – Chlor, Třídicí znak: 755652 Účinnost od: 1.7.2008
 • ČSN EN 15514 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková, Třídicí znak: 755653 Účinnost od: 1.7.2008

75 57 Výrobky pro úpravu vody

 • ČSN EN 12902 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení, Třídicí znak: 755702 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 12903 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí, Třídicí znak: 755703 Účinnost od: 1.9.2005
 • ČSN EN 12904 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk, Třídicí znak: 755704 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 12905 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan, Třídicí znak: 755705 Účinnost od: 1.4.2006
 • ČSN EN 12906 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza, Třídicí znak: 755706 Účinnost od: 1.5.2006
 • ČSN EN 12907 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál, Třídicí znak: 755707 Účinnost od: 1.9.2005
 • ČSN EN 12909 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit, Třídicí znak: 755709 Účinnost od: 1.5.2006
 • ČSN EN 12910 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek, Třídicí znak: 755710 Účinnost od: 1.5.2006
 • ČSN EN 12911 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek, Třídicí znak: 755711 Účinnost od: 1.2.2007
 • ČSN EN 12912 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt, Třídicí znak: 755712 Účinnost od: 1.4.2006
 • ČSN EN 12913 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina, Třídicí znak: 755713 Účinnost od: 1.4.2006
 • ČSN EN 12914 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit, Třídicí znak: 755714 Účinnost od: 1.4.2006
 • ČSN EN 12915-1 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí, Třídicí znak: 755715 Účinnost od: 1.9.2005
 • ČSN EN 12915-2 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí, Třídicí znak: 755715 Účinnost od: 1.9.2005
 • ČSN EN 13753 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý, Třídicí znak: 755718 Účinnost od: 1.9.2005
 • ČSN EN 13754 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit, Třídicí znak: 755721 Účinnost od: 1.9.2005
 • ČSN EN 13752 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý, Třídicí znak: 755722 Účinnost od: 1.9.2005
 • ČSN EN 15029 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý, Třídicí znak: 755725 Účinnost od: 1.10.2006

75 58 Chemické výrobky pro úpravu vody

 • ČSN EN 881 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer), Třídicí znak: 755802 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 882 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný, Třídicí znak: 755803 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 883 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý, Třídicí znak: 755804 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 888 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý, Třídicí znak: 755806 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 889 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý, Třídicí znak: 755807 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 890 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý kapalný, Třídicí znak: 755808 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 891 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý, Třídicí znak: 755809 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 885 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý, Třídicí znak: 755817 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 886 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý, Třídicí znak: 755818 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 887 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý, Třídicí znak: 755819 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 935 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer), Třídicí znak: 755820 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 14664 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický, Třídicí znak: 755821 Účinnost od: 1.8.2005
 • ČSN EN 1197 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého, Třídicí znak: 755823 Účinnost od: 1.6.2007
 • ČSN EN 900 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý, Třídicí znak: 755834 Účinnost od: 1.7.2008
 • ČSN EN 901 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný, Třídicí znak: 755835 Účinnost od: 1.2.2008
 • ČSN EN 1019 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý, Třídicí znak: 755851 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 1421 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný, Třídicí znak: 755852 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 899 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová, Třídicí znak: 755853 Účinnost od: 1.9.2005
 • ČSN EN 936 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý, Třídicí znak: 755855 Účinnost od: 1.5.2007
 • ČSN EN 1198 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný, Třídicí znak: 755856 Účinnost od: 1.10.2005
 • ČSN EN 1199 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný, Třídicí znak: 755857 Účinnost od: 1.10.2005
 • ČSN EN 1200 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný, Třídicí znak: 755858 Účinnost od: 1.10.2005
 • ČSN EN 1201 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný, Třídicí znak: 755859 Účinnost od: 1.10.2005
 • ČSN EN 1202 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný, Třídicí znak: 755860 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 1203 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný, Třídicí znak: 755861 Účinnost od: 1.10.2005
 • ČSN EN 1204 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý, Třídicí znak: 755862 Účinnost od: 1.10.2005
 • ČSN EN 1205 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný, Třídicí znak: 755863 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 1206 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný, Třídicí znak: 755864 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 1207 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný, Třídicí znak: 755865 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 1208 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý, Třídicí znak: 755866 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 1210 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný, Třídicí znak: 755867 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 1211 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný, Třídicí znak: 755868 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 1212 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný, Třídicí znak: 755869 Účinnost od: 1.11.2005
 • ČSN EN 898 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný, Třídicí znak: 755870 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12386 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý, Třídicí znak: 755871 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 896 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný, Třídicí znak: 755872 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 897 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný, Třídicí znak: 755873 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12120 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný, Třídicí znak: 755874 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12121 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný, Třídicí znak: 755875 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12122 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku, Třídicí znak: 755876 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12123 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný, Třídicí znak: 755877 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12124 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný, Třídicí znak: 755878 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12125 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný, Třídicí znak: 755879 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12126 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak, Třídicí znak: 755880 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12173 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný, Třídicí znak: 755881 Účinnost od: 1.2.2006
 • ČSN EN 12174 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný, Třídicí znak: 755884 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 12175 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá, Třídicí znak: 755885 Účinnost od: 1.5.2007
 • ČSN EN 15028 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný, Třídicí znak: 755887 Účinnost od: 1.10.2006
 • ČSN EN 15041 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany, Třídicí znak: 755888 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 1018 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, Třídicí znak: 755891 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 15030 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání, Třídicí znak: 755892 Účinnost od: 1.10.2006
 • ČSN EN 15039 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli, Třídicí znak: 755894 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 15040 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli, Třídicí znak: 755895 Účinnost od: 1.4.2007
 • ČSN EN 15482 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný, Třídicí znak: 755896 Účinnost od: 1.7.2008

75 59 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz

 • ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, Třídicí znak: 755911 Účinnost od: 1.5.1995 Změny: *Z1 3.07

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody