Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Zákonné důvody přerušení dodávky vody

Dodávka vody z veřejného vodovodu může být přerušena či omezena v několika případech vyjmenovaných zákonem o vodovodech a kanalizacích. Ve většině případů musí být tento výpadek oznámen odběratelům předem.  

Přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění odběratelů je provozovatel vodovodu oprávněn  v následujících případech:

  • živelní pohromy,
  • při havárii vodovodu,
  • při havárii vodovodní přípojky
  • nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

Výpadek v dodávce vody v těchto případech je však provozovatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví – krajské hygienické stanici, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.

Pro ostatní situace stanovené zákonem jako akceptovatelný důvod k přerušení dodávky vody platí, že výpadek musí být odběratelům oznámen předem.

V případě, že se jedná o přerušení či omezení dodávky vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, je provozovatel povinen tuto skutečnost odběratelům oznámit alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění prací.

Dodávka vody může být přerušena také z dalších důvodů stanovených v zákoně, a to:

  • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  • neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu za podmínek uvedených ve smlouvě o dodávce vody,
  • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky,
  • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo na vnitřním vodovodu zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,
  • v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Pro těchto šest jmenovaných případů platí, že přerušení dodávky vody musí být oznámeno alespoň 3 dny předem. Rovněž platí, že náklady spojené s přerušením dodávky v těchto případech hradí odběratel.

V případě přerušení nebo omezení dodávky vody z důvodu vyšší moci (viz výše - živelní pohroma, havárie, ohrožení zdraví) a v případech plánovaných oprav a revizí je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a rovněž je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek.

Příčina přerušení dodávky v těchto případech má být provozovatelem odstraněna bezodkladně, přičemž obnovení dodávky vody má být podle zákona bezodkladné.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody