Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

Smlouva o dodávce pitné vody po novele

Jednou z novinek, které zavádí novela zákona o vodovodech a kanalizacích, je úprava náležitostí smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod.

Jednou z novinek, které zavádí zákon č. 275/2013 Sb. - novela zákona o vodovodech a kanalizacích, je úprava náležitostí smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod.

Podle ustanovení citovaného zákona musí nově uzavírané odběratelské smlouvy od 1.1.2014 odpovídat požadavkům zákona. Nová úprava se týká i smluv uzavřených před 1.1.2014. Stávající smlouvy musejí být uvedeny do souladu se zněním novely zákona do 1. 1. 2024. Změna stávajících odběratelských smluv se dotkne až 2 milionů zákazníků, což může pro vodárenské společnosti představovat poměrně časově náročný proces.

Vlastník vodovodu a kanalizace (případně provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn) je povinen uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod. Nová zákonná úprava vychází vstříc odběratelům pitné vody a zavádí do smluv některé kvalitativní parametry. Na druhé straně však znamená pro odběratele jisté omezení, co se týká vypouštěného znečištění. Novelizovaný zákon o vodovodech a kanalizacích upravuje náležitosti smlouvy a dodávce vody a smlouvy o odvádění odpadních vod v § 8 odstavcích 16 a 17.

Smlouva o dodávce pitné vody

Podle těchto ustanovení má smlouva o dodávce pitné vody obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa. Dále také:

 • počet trvale připojených osob,
 • stanovení podmínek dodávky,
 • limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,
 • tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální),
 • ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů),
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení,
 • způsob fakturace a způsob plateb,
 • možnost změn a doba platnosti této smlouvy.

Smlouva o odvádění odpadní vody

Smlouva o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody odběrateli musí podle uvedeného odstavce novelizovaného zákona obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, dále pak:

 • počet trvale připojených osob,
 • stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění),
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení,
 • fakturace záloh a způsob plateb,
 • možnost změn a doba platnosti této smlouvy.

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment