Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

Nově zrekonstruovaná úpravna vody Kroměříž

Úpravna vody, která zásobuje pitnou vodou celý okres Kroměříž a obec Nezamyslice, tedy cca 100 000 obyvatel, byla rekonstruována za plného provozu. Modernizace zařízení si vyžádá téměř 182 milionů korun vč. DPH a včetně rezervy. Z toho ve výši 106 536 232,- Kč z programu podpory Operačního programu životní prostředí EU a 6 266 837,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rozdíl finančních prostředků bude financován z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.

Jedná se o úpravnu vody, která zásobuje pitnou vodou celý okres Kroměříž a obec Nezamyslice, tedy cca 100 000 obyvatel. Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Modernizace zařízení si vyžádá téměř 182 milionů korun vč. DPH a včetně rezervy. Z toho ve výši 106 536 232,- Kč z programu podpory Operačního programu životní prostředí EU a 6 266 837,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rozdíl finančních prostředků bude financován z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. Stavbu provádělo sdružení firem IMOS group Zlín s.r.o., a ARKO TECHNOLOGY,a.s. Brno. Projekt zpracovala firma  VODING Hranice s.r.o.

Úvod

Úpravna vody Kroměříž byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1978 pro potřebu úpravy surové vody z jímacího území Hradisko, Postoupky, Miňuvky, Podzámecká zahrada, Břest, Břestský les, Plešovec a Hulín.  Úpravna vody je v provozu více než 35 let. V tomto období zde bylo provedeno několik dílčích rekonstrukcí.

Rekonstrukce 2012 - 2013

Úpravna vody Kroměříž v letech 2012 – 2013 přechází na novou technologii úpravy surové vody. Úpravna  je navržena na maximální výkon 170 l/s. Minimální upravované množství surové vody se předpokládá 110 l/s.

Původní technologie mechanické aerace směsi surových vod prováděná na horizontálních provzdušňovacích zařízeních Bubla s následnou alkalizací hydrátem vápenatým je nyní nahrazena chemickou oxidací železnatých a manganatých iontů, které se odstraňují ze směsi surových vod působením plynného ozonu. Dříve používaný hydrát vápenatý dávkovaný po mechanické aeraci surové vody nebude v nové technologii dále používaný.

V novém technologickém uspořádání se surové vody čerpané z pramenišť Hradisko, Postoupky, Miňuvky, Břestský les, Plešovec a Hulín směšují s plynným ozonem. Směšování ozonu se surovou vodou se provádí ve statických mísičích ve dvou paralelních linkách s využitím jedné, případně dvou linek, v závislosti na požadovaném množství upravované vody.

Voda po nadávkování ozonu odtéká do reakční nádrže, kde dochází k velmi rychlé reakci ozonu s železnatými a manganatými ionty, které se ze surové vody musí odstranit.

Za reakční nádrží již takto upravovaná voda nesmí obsahovat zbytkový ozon, protože dále je přiváděna do otevřené sekce pomalého míchání, které je součástí prvního separačního stupně.  Pomalé míchání s volnou otevřenou hladinou je dvoukomorové, opatřené pádlovými míchadly v horizontálním uspořádání. Obě komory jsou oddělené nornou stěnou s  kruhovými otvory tak, aby docházelo k samostatnému pomalému míchání upravované vody v obou komorách.

První separační stupeň tvoří dvě paralelní linky, kde nejprve v sekci flokulace probíhá tvorba mikrovloček polyhydroxidů železa a manganu a tato přechází v sedimentaci, v níž dochází k usazování vytvořených vloček na dně sedimentačních nádrží. Sedimentovaný kal je průběžně stahovaný shrabovacími lištami řetězového dopravníku tak, aby mohl být jednorázově odpuštěný do zahušťovacích nádrží.

Z prvního separačního stupně odtéká voda do druhého separačního stupně, kterým jsou nově instalované čtyři otevřené pískové rychlofiltry s unikátním, nově řešeným nerezovým zcezovacím systémem bez použití meziden. Jde o nerezový drenážní systém TRITON dodaný  firmou  Johnson Screens z Francie. Filtry používají novou progresivní technologii a nahradily tak původní filtrační systém tryskový. Jejich největší předností je dokonalejší rozvod upravované filtrované vody do celého objemu filtru a větší účinnost celého systému.

Filtry se perou kombinovaným způsobem pomocí pracího vzduchu a prací vody. Prací vzduch je dodáván pracím dmýchadlem umístěným ve strojovně. Prací voda je čerpána do drenážního systému filtrů pracími čerpadly umístěnými rovněž ve strojovně úpravny vody.

Voda z filtrů je odváděna na nově instalované aerační věže, kde dochází k odvětrání oxidu uhličitého z  již upravené vody. Závěrečná úprava vody aerací má také významný vliv pro zlepšení organoleptických vlastností (barva, zákal, průhlednost, pach, teplota) upravené vody. 

Po aeraci se voda podrobuje hygienickému zabezpečení, které se provádí dávkováním plynného chloru. Voda po úpravě odtéká do jednokomorové akumulační nádrže objemu 2400 m3. Z akumulační nádrže je upravená voda čerpána do řídícího vodojemu Barbořina.

Voda z prameniště Břest je přiváděna bez úpravy přímo do akumulační nádrže, kde se mísí s vodou po úpravě. Surová voda ze zdroje Podzámecká zahrada se přivádí na filtry a po filtraci se smísí s upravenou vodou před jejím čerpáním na aerační věže.

Prací vody z regenerace („praní“) filtrů jsou odváděné do budovy kalového hospodářství, kde dochází ve dvou odsazovacích nádržích k jejich odsazení a tím možnému čerpání zpátky do procesu úpravy vody na filtry. Tímto nově zavedeným způsobem dochází k významné úspoře finančních prostředků vynaložených na čerpání surových vod.

Třetí odsazovací nádrž slouží pro odsazování kalové vody z prvních dvou nádrží a také z odkalování sedimentačních nádrží. Kalová voda po odsazení se vypouští do městské kanalizace, odkud odtéká na ČOV Kroměříž. Usazený kal je možné likvidovat čerpáním do městské kanalizace, případně zahustit separací přes mobilní odstředivku a následný odvoz k likvidaci.

Zdroje surových vod

Úpravna vody Kroměříž upravuje surové podzemní vody z osmi lokalit – jímacích zdrojů umístěných v kvartéru řeky Moravy. Jedná se o zdroje: Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká zahrada, Hulín, Břest, Břestský les a Plešovec.

Jednotlivé zdroje mají dle platného vodoprávního povolení tuto průměrnou vydatnost:

  • Prameniště Hradisko, Postoupky a Miňůvky … 30 – 50 l.s-1
  • Prameniště Podzámecká zahrada … 20 – 35 l.s-1
  • Prameniště Břest … 30 – 55 l.s-1
  • Prameniště Břestský les … 10 – 15 l.s-1
  • Prameniště Plešovec … 15 – 35 l.s-1
  • Prameniště Hulín … 20 – 80 l.s-1

Hlavní cíle rekonstrukce Úpravny vody Kroměříž

V rámci rekonstrukce úpravny vody se nahradilo zastaralé strojní vybavení v celém rozsahu novým zařízením s výjimkou dříve rekonstruovaného zařízení na dávkování plynného chloru a míchadel ve flokulaci.

Podstatnou změnou v technologii úpravy vody je nahrazení zastaralé metody úpravy surové vody vápenným mlékem, moderní metodou ozonizace. Jako součást rekonstrukce úpravny vody byly zrekonstruovány a rozšířeny laboratoře pitných vod. Při rekonstrukci úpravny vody bylo použito nejmodernější technologie ozonizace, filtrace a automatizace řízení procesů úpravy vody.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo snížení provozních nákladů na provozování úpravny vody, vyšší zabezpečení a spolehlivost v dodávce vody a její kvalitě. Kvalita dodávané pitné vody bude po rekonstrukci vyšší a stabilnější.

 

Zdroj: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment