Konferencia Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 1 pokračovanie nadväzuje na už zrealizované štyri ročníky konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR. Prístup k problematike pitnej vody je z celoslovenského pohľadu dlhodobo podceňovaný. Nastávajúce obdobie predstavuje v rámci Slovenskej republiky výzvu, jednak z pohľadu riadenia optimalizácie zásobovania z dostupných zdrojov vody, jednak zabezpečenia zvýšenia percenta zásobovania kvalitnou pitnou vodou. Správna prax v riadení spoločností zabezpečujúcich pitnú vodu sa výrazne podieľa kvantitatívne i kvalitatívne na trvalo udržateľnom rozvoji. Kvalita, ale i efektívnosť vodohospodárskych služieb, má dopad na prakticky všetky spoločenské aktivity. K úspešnému rozvoju všetkých aktivít optimalizácie zásobovania chce prispieť táto, ale i nasledovné v dvojročnom cykle sa konajúce konferencie.

Datum konání: 27.28.4.2016

Místo: Kúpele Nový Smokovec

Více informací v přílohách.