Generel a pasport patří mezi zásadní koncepční dokumenty používané ve vodárenství. Co obsahují?

Generel

Generel zásobování vodou či odvodnění je dokument celoměstského významu řešící koncepci daného území. Je rovněž základním podkladem při plánování rozvoje vodovodu či kanalizace řešeného území.

Koncepční část generelu zahrnuje např.:

  • stanovení současných a výhledových potřeb vody;
  • vytvoření hydraulického modelu;
  • posouzení současných zdrojů pitné vody;
  • posouzení hlavních zásobních řadů;
  • posouzení kmenových stok;
  • posouzení čerpacích stanic;
  • posouzení stávajícího stavu při standardních i mimořádných provozních podmínkách;
  • posouzení výhledového stavu při standardních i mimořádných provozních podmínkách;
  • popis slabých míst systému a návrh opatření.

V rámci generelu jsou také řešeny např. požadavky na dostavbu systému zásobování vodou nebo stokové sítě, optimalizace tlakových pásem nebo rekonstrukce klíčových částí systému.

Pasport

Pasport znamená obnovení, aktualizaci nebo zřízení dokumentace popisující vodovodní nebo stokovou síť (nebo jiné objekty). Pasport zahrnuje jednak evidenci jednotlivých prvků dotčeného systému a dále jejich podrobný popis včetně lokalizace.

Úplná a přehledná dokumentace, ze které je patrná lokalizace prvků, je základem pro správné provozování infrastrukturního majetku a rovněž i pro vyjádření jeho finanční hodnoty.

Pasport je základním podkladem pro plánování systematické obnovy infrastrukturního systému nebo při jeho rozšiřování.