Jmenovitý průtok vodoměru

Vodoměry jsou charakterizovány a též označovány jmenovitým průtokem Qn, který je vyjádřen v metrech krychlových za hodinu (m3/h). Jmenovitý průtok se rovná polovině maximálního průtoku (viz dále).

Při jmenovitém průtoku musí být vodoměr schopen pracovat při běžném použití, tj. za souvislých a přerušovaných provozních podmínek, aniž by došlo k překročení maximálních dovolených chyb.

Rozsah průtoku vodoměru

Kromě jmenovitého průtoku je pro každý typ vodoměru stanoven rozsah průtoku, který je ohraničen maximálním a minimálním průtokem. Tento rozsah je rozdělen do dvou oblastí, nazývaných jako horní a dolní, s odlišnými maximálními dovolenými chybami.

Horní a dolní oblast rozsahu průtoku určuje tzv. přechodový průtok Qt, v němž dochází k nespojité změně maximální dovolené chyby.

Maximální průtok Qmax je nejvyšší průtok, při němž vodoměr může pracovat po omezené časové intervaly bez poškození a bez překročení maximální dovolené chyby a maximální dovolené hodnoty tlakové ztráty.

Minimální průtok Qmin je průtok, nad jehož hodnotou nesmí vodoměr překročit maximální dovolené chyby a který je pevně stanoven jako funkce jmenovitého průtoku.


Problematika vodoměrů je v legislativě ošetřena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS.