Pod označením veřejný vodovod se rozumí vodovod, tedy vodovodní síť a související objekty (zdroje, vodojemy, úpravny a čerpací stanice, …), které jsou provozovány a využívány ve veřejném zájmu a v režimu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění.

Zmíněný zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů sloužících veřejné potřebě a přípojek na ně a týká se vodovodů sloužících k rozvodu pitné vody, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné vody za den je 10 m3 a více.