Vlastník vodovodu či kanalizace je podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování. Avšak provozování vodovodu či kanalizace může vlastník zajistit vlastními silami nebo může uzavřít smlouvu o provozování infrastruktury s provozovatelem. 

V podmínkách ČR jsou aktuálně uplatňovány následující modely provozování vodohospodářské infrastruktury.

Model samostatného provozování

Obec jako vlastník sama provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. Zajišťuje tedy jak vlastní provoz, tak i další činnosti jako např. výběr vodného či stočného, vydává povolení k vypouštění odpadních vod. Obec je tedy odpovědná za provozování v plném rozsahu povinností definovaných zmíněným zákonem.

Vybrané odborné činnosti může zajišťovat externí firma, např. může jít o opravy řadů a objektů, řešení havárií či montáže přípojek, apod. Nesmí se však jednat o skrytý oddílný model provozování.

Vlastnický model provozování

Vlastnický model provozování je uplatňován v případě, kdy vlastník či více vlastníků založí organizaci,  která je pak provozovatelem infrastruktury. Tato organizace je 100% vlastněna právě vlastníkem či vlastníky infrastruktury. Provozování probíhá na základě smlouvy či pověření.

Smíšený model provozování

Smíšený model představuje situaci, kdy provozovatel a vlastník infrastruktury je jedna a tatáž osoba, avšak podíl zde může mít i soukromý sektor (nikoliv jen obecní vlastník).

Oddílný model provozování

Provozování infrastruktury je realizováno tzv. provozní společností s majetkovou účastí odlišných subjektů od vlastníka infrastruktury. V rámci oddílného modelu provozování je uzavřena dlouhodobá smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury (obcí) a provozovatelem (soukromou společností). Aktuálně se jedná o nejčastější variantu provozního modelu v ČR.

Tento provozní model je tedy založen na spolupráci mezi vlastníkem vodovodu či kanalizace a provozovatelem. Provozovatel užívá a provozuje vodovod nebo kanalizaci a poskytuje služby s tím spojené.  Provozovatel současně přebírá některé povinnosti a rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese vlastník. Provozovatel hradí vlastníku infrastruktury nájemné za užívání vodovodu či kanalizace a naopak vybírá vodné a stočné uživatelů.