Poděbrady, 16. – 18. září 2015

Tato konference navazuje na řadu úspěšných bienálních konferencí ODPADNÍ VODY, pořádaných AČE ČR od roku 1995. Pod novým názvem VODA se poprvé představila v roce 2011 v Poděradech. Tato konference navazovala na přeměnu AČE ČR v CzWA. Jejím hlavním cílem bylo předvést pořádající Asociaci jako moderní profesní sdružení, které se od úzkého zaměření na odpadní vody propracovalo k problematice vody v celé její komplexnosti. Konferencí v roce 2013 se pak CzWA prezentovala již jako plně funkční asociace sdružující odborníky všech specializací ochrany, výzkumu a technologie vody. 

Hlavní témata pro 11. bienální konferenci VODA 2015 jsou v těchto okruzích:

  • Technické a právní problémy provozu vodovodů a kanalizací
  • Opětovné využívání vod
  • Decentralizované čištění odpadních vod
  • Inovativní postupy a technologie
  • Povrchové vody
  • Úprava vody na vodu pitnou
  • Měření, monitoring, řízení
  • Nutrienty a energie
  • Nové polutanty v odpadních vodách a ve vodním prostředí

Podobně jako v minulých letech bude podporována forma odborné prezentace nejen v přednáškách, ale i formou posterových sdělení. I na této bienální konferenci proběhne prestižní soutěž o Cenu předsedy CzWA za nejlepší posterové sdělení.

Zdrojem odborných informací nebudou jen  přednášky a posterová sdělení, ale i vystavované firemní materiály a  diskuse s vystavovateli. Prostorové uspořádání kongresového centra Lázeňská Kolonáda umožní, že se doprovodná výstava stane opět nedílnou součástí konference.